Na osnovu člana 3 Odluke o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u Opštini Bijelo Polje i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština (‘’Sl. list CG –opštinski propisi’’ br. 44/15) predsjednik Opštine Bijelo Polje upućuje :

J A V N I   P O Z I V
za
sporazumni prestanak radnog odnosa

1. Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici  organa lokalne uprave i i javnih ustanova čiji je osnivač Opština, da u roku od 30 dana od dana obavljivanja ovog poziva, dostave starješini organa ili  javne ustanove čiji je osnivač Opština, pisani zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

2. Zaposlenom kome radni odnos prestane na osnovu pisanog sporazuma, a nakon sprovedenog postupka po javnom pozivu isplatiće se optremnina u sljedećim iznosima:

-zaposlenom  koji ima do 10 godina radnog staža, a dobije saglasnost starješine organa lokalne uprave ili javne ustanove, za sporazumni prestanak radnog odnosa visina otpremnine utvrđuje se u neto iznosu 12.000,00 eura,

-zaposlenom  koji ima više od  10 godina radnog staža, a dobije saglasnost starješine organa lokalne uprave ili javne ustanove, za sporazumni prestanak radnog odnosa visina otpremnine utvrđuje se u neto iznosu 15.000,00 eura,

-zaposlenom  koji ne dobije saglasnost  starješine organa lokalne uprave ili javne ustanove, za sporazumni prestanak radnog odnosa visina otpremnine utvrđuje se u neto iznosu 1.500,00 eura,

-zaposlenom  koji dobije saglasnost  starješine organa lokalne uprave ili javne ustanove, za sporazumni prestanak radnog odnosa a koji u roku od dvije godine od dana raspisivanja javnog poziva ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, visina otpremnine utvrđuje se u neto iznosu 9.000,00 eura,

3. Radni odnos zaposlenom prestaje danom isplate otpremnine.

4. Starješina organa ili javne ustanove odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu, u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

5. Zaposleni kojima prestane radni odnos, u skladu sa procedurom ovog javnog poziva, ne mogu zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Opština u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

 

Predsjednik Opštine

Aleksandar Žurić