Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) člana 5 Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje opštine Bijelo Polje za period od 2019.do 2024.god., ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/19), člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/09, 036/10, 014/13, 023/17) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 i ''Sl.list CG – opštinski propisi'' br.009/17'' ,018/17,014/18) objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U zakup se daju slijedeće parcele:

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici slobode, Bijelo Polje, lokacija br.14

     Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici slobode, Bijelo Polje, lokacija br.12

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici slobode, Bijelo Polje, lokacija br.15

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.8

      Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.9

       Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici slobode, Bijelo Polje, lokacija br.13

     Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, lokacija br.10

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tomaša Žižića u Bijelom Polju, zona I lokacija br.11

       Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.2

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.3

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju, lokacija br.4

       Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.5.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.6.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.7

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1138/8 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.8.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.9.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 

 1. Dio kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 12,00m2 u Ulici Živka Žižića, u Bijelom Polju, lokacija br.10.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.13.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,10€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.304 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 9,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.14.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,10€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 45,00m2 u ulici Limskoj, Bijelo Polje, lokacija br.16.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.17.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.18.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.19.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.425 upisana u LN br.414 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje, lokacija br.28.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1388 upisana u LN br.3035 KO Bijelo Polje, površine 116,00m2 u ulici Nedeljka Merdovića, Bijelo Polje, lokacija br.7.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   1,73€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1392 upisana u LN br.3037 KO Bijelo Polje, površine 74,00m2 u ulici Nedeljka Merdovića, Bijelo Polje, lokacija br.8.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,51€/m² -mjesečno

 

 1. Dio kat.parcela br.1930/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Mojkovačkoj, Bijelo Polje, lokacija br.11.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 

 1. Dio kat.parcela br.1930/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 36,00m2 u ulici Mojkovačkoj, Bijelo Polje, lokacija br.12.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

 

 

            Zemljište se daje u zakup na period od tri  ( 3 ) godine od dana potpisivanja ugovora..

 

            Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

            -najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

            -vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

 

            Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 11.03.2020.godine  zaključno sa 19.03.2020.godine, neposrednom predajom u arhivi Opštine Bijelo Polje.

            Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

 

            Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

            -Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

            -Za pravna lica naziv, sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

            -naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

            -dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

            -dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

            -dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,''učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

            -broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.      

            Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

            Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

            Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode br.5.

            Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 19.03.2020.godine u 13h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE  PREDSTAVLJA   OPŠTINSKU IMOVINU