Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Službeni list Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Bijelo Polje ("Službeni  list Crne Gore -opštinski propisi", br. 16/19 i 25/19), u skladu sa članom 7  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 022/22), sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, d o n o s i :

 

R J E Š E N J E

1.Prekida se dalja realizacija podsticajne mjere:

- 1.3. Razvoj seoske infrastrukture Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

2.Rješenje o prekidu ovih mjera stupa na snagu danom donošenja i javnim objavljivanjem u sekciji obavještenja na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje

www.bijelopolje.co.me.

3.Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2022.godinu, za mjere:  1.3. Razvoj seoske infrastrukture iz mjera ruralnog razvoja, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru. 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 14.09.2022. godine, kada će ovo rješenje biti javno objavljeno na opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu sredstava za podsticaj definisanih mjerom 1.3. Razvoj seoske infrastrukture iz mjera ruralnog razvoja za koju su sredstva potrošena usljed korisnika podsticaja koji spunjavaju uslove Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 022/22) zbog  utroška sredstava za ove mjere.          

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na osnovu podataka iz službenih evidencija, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja. Žalba se predaje organu koji je donio ovo rješenje (Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj) sa taksom od 3.00 eura na žiro račun Opštine Bijelo Polje shodno taksenoj tarifi (tarifni broj 1), Odluke o lokalnim i administrativnim taksama opštine Bijelo Polje (’’Službeni list Cg – opštinski propisi’’ br 001/20).


 

SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ