C r n a   G o r a
Opština Bijelo Polje
Skupština Opštine
Odbor za izbor i imenovanja
Bijelo Polje, 19.04.2013 godine

 

Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (Sl. List Crne Gore-opštinski propisi br. 34/11) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje, upućuje ponovni

Javni poziv za predlaganje kandidata

 

za predlaganje kandidata iz nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sjedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

- da ima sjediste na teritoriji opstine;

- da je u statutu ima utvrđenee djelatnosti i ciljaeve djelovanja u oblastima iz člana 8 Odluke;

 - da je u prethodnoj godini, u oblastima iz člana 8 ove odluke, realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

 - da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.

Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:

- ima prebivalište na teritoriji opštine;

- posjeduje iskustvo u oblastima djelovanja iz člana 8 ove odluke za koje se predlaže;

- nije član organa političke partije ili javni funkcioner, i

- nije zapošljen/a u organima lokalne uprave i javnim službama.

Nevladina organizacija dužna je da, uz prijedlog kandidata dostavi sljedeće dokaze:

1. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;

2. ovjereni statut organizacije;

3. dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

4. izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa i lokalnih službenika i namještenika, i

5. ovjerenu kopiju završnog računa (bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu godinu.

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta , pored dokumentacije iz člana 12 ove odluke, dužna je da za kandidata dostavi i sledeće:

- ovjerenu fotokopiju lične karte;

- biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u nevladinim organizacijama u oblastima za područje djelovanja za koje se predlaže;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije ili javni funkcioner;

- izjavu da kandidat nije zapošljen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač opština, i

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Savjet čine: 3(tri) člana predstavnika Opštine i 3 (tri) člana predstavnika nevladinih organizacija od kojih je jedan iz reda navladnih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom.

Iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti imenovan samo jedan predstavnik.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta.

Predlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje.

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu ‘’Pobjeda’’ i na web sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA