Fahrudin Begović, menadžer

Tel/fax: +382 (0) 50 (0) 484 792

 

Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18 od 08.06.2018)

 

Menadžer opštine
Član 110

Opština može imati menadžera.
Menadžer predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj, priprema i upravlja projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, prati njihovu realizaciju, priprema informacije i izvještaje o realizaciji projekata, uspostavlja i vodi bazu podataka o planovima, programima i projektima, inicira izmjene i dopune propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.
Menadžer se postavlja, na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od pet godina.
Menadžeru prestaje mandat i razrješava se zbog razloga koji su propisani za prestanak mandata i razrješenje glavnog administratora.