Služba zaštite

 

 

Milonja Rakonjac, vd načelnika

 
 

Telefon: +382 (0) 50 123

Adresa: Ul. Tršova, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 26

 

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na:

 

- spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija:

 

- organizuje spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih, tehničkotehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih, bioloških i radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija;

 

- učestvuje u uzradi Elaborata o procjeni ugroženosti i izradiOpštinskih planova zaštite od požara, poplava, eksplozija i drugih akcidentnih situacija u skladu sa Nacionalnom strategijom za vanredne situacije;

 

- vrši servisiranje protivpožarnih aparata;

 

- vrši edukaciju građana iz oblasti zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija izazvanim prirodnim, tehničkotehnološkim i drugim vanrednim situacijama;

 

- organizuje obuku na poslovima zaštite i spašavanja, po ovlašćenju nadležnog ministarstva;

 

- pruža usluge dopremanja vode, kao i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;

 

- sarađuje sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;

 

- vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovim oblastima; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Službe, u skladu sa zakonom.