Veselin Merdović, direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 432 814

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)


                                                                                                                                     Član 17


Uprava javnih prihoda vrši poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada);

2) analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u saradnji sa nadležnim organom za poslove finansija, u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;

3) vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;

4) učestvovanje u izradi propisa kojim se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;

5) propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave;

6) vođenje poreskog knjigovodstva;

7) inspekcijski nadzor u oblasti utvrđivanja lokalnih javnih prihoda;

8) pripremu periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđenje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast javnih prihoda i obezbjeđenje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđenje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;

9) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

10) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

11) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Uprave, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

12) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.
 

 

 


VAŽNA DOKUMENTA:

 

Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o lokalnim komunlnim taksama

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o naknadama za korištenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o porezu na nepokretnosti

Odluka o visini naknade za ustupanje gradjevinskog zemljista na privremeno koriscenje

Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje