Saida Čikić, sekretarka

Tel/fax: +382 (0) 50 431 415
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)


                                                                                                                                         Član 8

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona iz oblasti sistema lokalne samouprave;

2) izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;

3) izradu i sprovođenje propisa o mjesnim zajednicama;

4) postupak u vezi sa osnivanjem i radom mjesnih zajednica; vršenje stručnih i organizacionih poslova u vezi izbora organa mjesnih zajednica, koordiniranje njihovim radom; pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesne zajednice u vezi organizovanja i sprovođenja neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum); vođenje registra mjesnih zajednica i druge stručne i administrativno tehničke poslove vezane za rad mjesnih zajednica.

5) izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnji sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu Skupštine;

6) upravljanje ljudskim resursima u dijelu koji se odnosi na: pripremu propisa iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa; objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe organa lokalne uprave; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih sa obaveznog penzionog i zdravstvenog osiguranja, vođenje centralne kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada, vođenje internog tržišta rada, utvrđivanje prava i obaveza lokalnih službenika i namještenika koji su na raspolaganju i ispitivanje mogućnosti njihovog raspoređivanja na nepopunjena radna mjesta u organima lokalne uprave; praćenje ocjenjivanja rada lokalnih službenika i namještenika; dostavljanje podataka u vezi sa vođenjem centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija; izradu predloga programa stručnog usavršavanja službenika, odnosno namještenikai pripravnika, sagledavanje i analiza potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom; koordinira aktivnosti oko obuke zaposlenih, saradnju sa organom državne uprave za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; priprema analize, izvještaje i informacije u oblasti upravljanja kadrovima; učestvovanje u pripremi predloga kadrovskog plana i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima, u skladu sa zakonom;

7) postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih; izdavanje izvoda iz matičnih registara i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnim registrima, obnova oštećenih, uništenih ili nestalih matičnih registara kao i drugih poslova utvrđenih zakonom;

8) ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa; izdavanje potvrde o životu i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija;

9) izdavanje radnih i volonterskih knjižica, upisivanje podataka, zamjena i izdavanje novih radnih knjižica, vođenje registra izdatih radnih i volonterskih knjižica;

10) stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa izradom, upotrebom, čuvanjem i uništavanjem pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola;

11) uređivanje i obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u Opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizma; vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja; izradu programa podizanja spomen-obilježja i odluka o podizanju, izmjeni i uklanjanju spomen obilježja; organizovanje kulturnih manifestacija i drugih poslova u oblasti kulture;

12) obezbjeđivanje ostvarivanja i praćenje javnog interesa u oblasti informisanja, razvoja i unapređenja medija, posebno lokalnih javnih emitera;

13) vršenje upravnog nadzora i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama (priprema predlog akta o davanju saglasnosti na Statut, program rada i druge akte ustanova, predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih ustanova);

14) praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređivanje primarne zdravstvene zaštite u Opštini, iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti,
učestvovanjem u planiranju i sprovođenju razvoja primarne zdravstvene zaštite koja je od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i drugim aktima;

15) stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;

16) pripremanje predloga, mišljenja i sugestija u postupku donošenja nacionalnog programa razvoja sporta, strategije razvoja sporta Opštine i drugih propisa i programa;

17) dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;

18) izradu i sprovođenje propisa i razvojnih planova i programa, sprovođenje postupaka za ostvarivanje prava iz oblasti: socijalne i dječije zaštite, osoba sa invaliditetom; boračke zaštite i zaštite civilnih invalida rata, obezbjeđivanje alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata rješavanje o stambenim potrebama lica u stanju socijalne potrebe, kontrolu namjenskog korišćenja istih i pokretanje postupka za iseljenje; jednokratnu novčanu pomoć, pomoć u kući starim i invalidnini licima, staranje o ostvarivanju prava iz ove oblasti, staranje o ostvarivanju prava dječije zaštite, naknade za novorođeno dijete i druge oblike socijalne zaštite koje propiše Opština;

19) prevencija i suzbijanje bolesti zavisnosti;

20) rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave;

21) utvrđivanje i sprovođenje politike za mlade, staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u donošenju i realizaciji lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata koji se tiču mladih i njihovog učešća u lokalnoj zajednici,

22) ostvarivanje rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;

23) saradnju sa nevladinim organizacijama, unapređenje nevladinog sektora i vođenje evidencije nevladinih organizacija sa teritorije Opštine;

24) usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe, u skladu sa zakonom; imenovanje i objezbjeđivanje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama;

25) pripremanje propisa iz oblasti stipendiranja i dodjelu stipendija studentima kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;

26) zaštitu starih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih kategorija stanovništva;

27) izradu lokalnih planova akcije, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;

28) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

29) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

30) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

31) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.