Zahtjev

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katastarske parcele broj 461/1 KO Bistrica

03/21/2019
Obavještenje  Izrada geodetskog elaborata parcelacije katastarske parcele broj 461/1 KO Bistrica 04/03/2019
Ugovor Izrada geodetskog elaborata parcelacije katastarske parcele broj 461/1 KO Bistrica 04/04/2019