Zahtjev

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katasterskih parcela br.218, 219, 220,221 KO Ravna Rijeka

03/25/2019
Obavještenje Izrada geodetskog elaborata parcelacije katasterskih parcela br.218, 219, 220,221 KO Ravna Rijeka 04/05/2019
Ugovor Izrada geodetskog elaborata parcelacije katasterskih parcela br.218, 219, 220,221 KO Ravna Rijeka 04/15/2019