Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog konkursa koji je Opština Bijelo Polje, dana 19.08.2022.godine objavila, za radno mjesto: sekretar/ka Sekretarijata za investicije, održati dana 08.10.2022. godine (subota) u 12:00h, u prostorijama br 41 na trećem spratu opštine.

Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioritetai predloga za unapredjenje procesa rada  odnosno stanja u oblasti radza koju se kandidat imenuje odnosno postavlja.

Izrada traje najduže 60 minuta.

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervijuu.

Na struktuiranom intrvijuukandidat pred svim članovima komisije izlaže pisani rad u trajanju od 15 minuta nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja .

Nakon sprovedene provjeresačinjava se izvještaj.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa.

- Fahrudin Begović

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982