Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog konkursa  koji je Opštine Bijelo Polje, dana 10.12.2022.godine objavila , za radno mjesto: Pomoćnik Sekretara u Sekretarijatu za preduzetništvo, održati dana 05.02.2022. godine (pponedeljak) u 11:00h, u prostorijama br 41 na trećem spratu opštine.

Provjera kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta poćinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada ,odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje.

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervijuu.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa.

-Slobodan Jelić-dipl. pravnik

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982