Na osnovu člana 10. stav 2. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje, Komisija za dodjelu studentskih stipendija, nakon razmatranja prijava i izvršenog bodovanja, utvrdila je

BODOVNU RANG LISTU STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE ZA 2013/2014. godinu

 

1. Mulić E. Arijana - VI godina Medicinski fak. Sarajevo..........66 bodova

2. Mulić E. Azra - IV godina Ekonomski fak. Podgorica......... 64

3. Bošković V. Vasilije - V god. Medicinski fak. Podgorica.... .58

4. Mulić E. Alma - IV godina Ekonomski fak. Podgorica....... 56

5. Konatar L. Nikola – IV god. P M F Podgorica................. 55

6. Tičević J. Olivera - V godina Fak. muzičke umj. Beograd.. 52

7. Radović M. Jelena - V godina Pravni fak. Podgorica........ 52

8. Šćepanović M. Marija – IV god. Pravni fak. Podgorica..... 51

9. Arslanović S. Sanida - VII god. Farmacija B.Topola......... 49

10. Drobnjak R. Danijela - IV god. Poljoprivredni f. B.Polje.. 49

11. Rahović P. Kristina - IV god. Arhitektura Podgorica...... 48

12. Međedović S. Elida - V god. Poslovne studije Podgor... 47

13. Vlaović M. Jelena - III god. Medicinski fak. Kragujevac.. 46

14. Kajević A. Enida - I godina Građevinski f. Podgorica...... 46

15. Rakonjac D. Gordana - IV god. Ekonomski f. Podgorica.. 46

16. Sadiković M. Elida - IV god. Poljopr. fak. Bijelo Polje....... 46

17. Hadžikić M. Erna - I godina Građevinski f. Podgorica........ 46

18. Damjanović M. Ivana - IV god. Građevinski f. Podg......... 45

19.Joksimović S. Danilo - IV god. Građevinski f. Beograd...... 45

20. Ljujić B. Jovana - IV god. Ekonomski f. Beograd............ 45

21. Hadžajlić G. Adesa - II god. Pravni fak. Bijelo Polje......... 45

22. Vuković V. Ivana - VI god. Medicinski f. Podgorica........ 44

23. Grbović I. Adnan - I godina Građevinski f. Podgorica ......44

24. Simonović M. Anđela - I god. Matematički fak. Podgorica..44

25. Jokić V. Petar - III god. Muzička akademija Cetinje...........43

26. Nedović M. Nadežda - I god. Tehnološki f. Novi Sad.........43

27. Nedović M. Šćepan - I god. Tehnološki f. Novi Sad..........43

28. Sekulić R. Đina - II god. Pravni fakultet Bijelo Polje...........43

29. Čoković Z. Elvina - I god. Ekonomski f. Bijelo Polje...........43

30. Šćekić Lj. Slobodan - IV god. Ekonomski f. B.Polje............43

31. Alić B. Admira - IV god. Ekonomski f. Podgorica...............42

32. Đurović S. Dajana - I god. Matematički f. Podgorica...........42

33. Zlajić D. Kristina - I god. Matematički f. Podgorica..............42

34. Konatar L. Biljana - I god. Strani jezici Podgorica................ 42

35. Nedović N. Darka - II god. Fak. organiz. nauka Beograd.......42

36. Radović M. Milena - II god. Fak. političkih nauka Podg..........42

37. Slović D. Ivana - III god. Zaštita životne sredine Podg.........42

38. Franca H. Alen - V god. Pravni fakultet Podgorica...............42

39. Šćekić M. Vidoje - II god. Likovna akademija Cetinje...........42

40. Alilović E. Melida - II god. Pravni f. Bijelo Polje....................41

41. Alilović E. Melisa - III god. Pravni f. Bijelo Polje...................41

42. Božović M. Miloš - I godina Fak. bezbjednosti Beograd.........41

43. Vesković N. Amina -I godina Političke nauke Podgorica........41

44. Grbović S. Senida – I god. Elektrotehnički f. Podgorica.......41

45. Mehonjić R. Selma – I god. P M F Podgorica....................41

46. Nedović M. Nemanja - IV god. Filozofski f. Novi Sad..........41

47. Pavićević S. Tamara - I god. Medicinski fak. Podgorica........41

48. Raković S. Snežana - I god. Fak. polit. nauka Podgorica.......41

49. Simonović R. Marko - V god. Medicinski f. Kragujevac..........41

50. Drobnjak M. Monika - I god. Ekonomski f. Beograd..............40

51. Vesković M. Edisa - III god. Poslovne studije Podgorica........40

52. Đalović P. Sanja - IV god. Poljoprivredni f. B. Polje...............40

53. Tičević M. Andrijana - II god. Filozofski f. Nikšić...................40

54. Femić M. Nevena - V god. Medicinski f. Kragujevac..............40

55. Hubanić K. Edina - V god. Medicinski f. Podgorica................40

56. Šandi V. Stevan - V god. Elektrotehnički f. Podgorica..........40

57. Alilović E. Mirzet - IV god. Pravni fak. Bijelo Polje.................39

58. Arslanović S. Said - III god. Poljoprivredni f. Bijelo Polje.........39

59. Gurešić S. Katarina - I god. Farmacija Podgorica...................39

60. Damjanović V. Marjan - II godina Turizam Kotor................ ..39

61. Damjanović M. Milija - IV god. Elektrotehn. fak. PG...............39

62. Drpljanin E. Elvedin - IV god. Političke nauke PG..................39

63. Nikolić V. Valentina - I godina Filozofski fak. Berane..............39

64. Rakočević Z. Vladimir - V god. Globalne studije Njemačka......39

65. Crnovršanin S. Adela - III god. Političke nauke Podgorica.......39

66. Crnovršanin S. Maida - II god. Političke nauke Podgorica........39

67. Drpljanin Ć. Aida - II god. Ekonomski f. Podgorica.................38

68. Konatar B. Valentina - III god. Građevinski f. Podgorica.........38

69. Konatar Ž. Jovana - I godina Ekonomski fak. Podgorica.........38

70. Mrdak N. Jagoš - II god. Pravni fakultet Podgorica................38

71. Suljević S. Anela - II god. Ekonomski fak. Podgorica............. 38

72. Spahić Ersin - I godina Medicinski fak. Podgorica..................38

73. Tomašević L. Mileva - I godina P M F Podgorica.................. 38

74. Živković R. Anita - III god. Ekonomski fak. Podgorica............38

75. Ćatović Dž. Mevlida - I godina Veterinarski fakultet Sarajevo..38

76. Alilović L. Mersuda - IV god. Ekonomski fak. Podgorica..........37

77. Drpljanin Ć. Mervan - I godina P M F Podgorica ....................37

78. Džogović H. Amra - I godina Fak. za strane jezike B.Polje.......37

79. Konatar D. Đurđina - I godina P M F Podgorica.....................37

80. Petrić Ž. Bojana - I godina Pravni fak. B.Polje.......................37

81. Petrić Ž. Marija - II godina Pravni f. B. Polje.........................37

82. Radović Ž. Žana - IV godina Ekonomski fak. Podgorica..........37

83. Sekulić R. Jelena - I god. Pravni fak. Novi Sad ....................37

84. Salković E. Eldin - IV god. Računarstvo Podgoric..................37

85. Spahić M. Emir - II godina Fak. političkih nauka Podgorica......37

86. Sošić N. Marko - II god. Poljoprivredni fak. B.Polje...............37

87. Bojadžić M. Sejda - I god. Pravni fakultet Podgorica..............36

88. Božanović N. Jana - II god. Filozofski fakultet Novi Sad...........36

89. Grbović J. Mirela - III god. Poljoprivredni f. B.Polje.................36

90. Dreković E. Arnela - I god. Ekonomski fak. B. Polje................36

91. Vojinović V. Marko - III Fak. za međunar. odnose Podgorica... 36

92. Krgović D. Slađana - I godina Fakultet za biznis Bolonja...........36

93. Kuč Lj. Slađana - I godina Ekonomski fak. Podgorica...............36

94. Leković Z. Stefan - III god. Pravni fakultet Beograd................36

95. Ljujić B. Miloš - I godina Građevinski fakultet Beograd.............. 36

96. Perović G. Ivana - I godina Menadžment Bijelo Polje................36

97. Radulović V. Kristina - III god. Ekonomski fak. Podgorica..........36

98. Suljević S. Arnela - IV god. Građevinski fak. Podgorica.............36

99. Šebek Lj. Janko - III god. Ekonomski fak. Podgorica................36

100. Šćekić D. Branko - IV godina Pravni fak. Podgorica.................36

1o1. Ćetković R. Vesna - II godina Medicinski fak. Kragujevac..........36

102. Čindrak B. Seid - IV godina U D G Podgorica..........................36

103. Bošković M. Marijana - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje............35

104. Damjanović M. Danijela - I godina P M F Podgorica...................35

105. Kovačević V. Stanka - III god. Ekonomski fak. Podgorica............35

106. Konatar L. Marija - II godina P M F Podgorica............................35

107. Konatar D. Nenad - IV god. Elektrotehnički f. Podgorica.............35

108. Maslovarić R. Marija - I god. Ekonomski fak. Podgorica................35

109. Miladinović B. Vukašin - II god. Elektrotehnički f. Podgorica.........35

110. Spahić N. Rasim - IV god. Elektrotehnički fak. Podgorica............35

111. Timotijević S. Nataša - I godina Fak. za turizam Kotor.................35

112. Hadžajlić S. Ilda - I godina Menadžment B.Polje..........................35

113. Crnovršanin S. Anisa - I godina Ekonomski f. Podgorica................35

114. Adamović S. Dominik - IV god. Fak. za turizam Bar.......................34

115. Grbović J. Asima – III god. Učiteljski fak. Berane .........................34

116. Damjanović S. Jelena - II god. Pravni fak. B.Polje........................34

117. Dobardžić N. Naida - IV god. Pravni fak. N.Sad............................34

118. Zorić S. Milica - I god. Turizam Kotor.........................................34

119. Kolić Dž. Rijalda - I god. Pravni fak. B. Polje................................34

120. Kujović A. Amina - I godina P M F Podgorica...............................34

121. Kujović H. Alija - III god. Farmacija Ankara.................................34

122. Kučević I. Amina - IV god. Farmacija Podgorica.........................34

123. Mekić R. Ado - I godina Ekonomski fak. Sarajevo.......................34

124. Obradović S. Ivana - III god. Ekonomski f. B.Polje......................34

125. Pajević D. Milica - III god. Saobraćajni fak. Beograd....................34

126. Radović Z. Verica - II god. Medicinski fak. Foča.........................34

127. Rahović P. Milan - II god. Arhitektura Podgorica.........................34

128. Sekulić R. Đurđija - II god. Pravni fak. B.Polje...........................34

129. Fisik S. Aleksandar - III god. Tehnološki fak. Novi Sad................34

130. Hadžajlić M. Belma - I godina P M F Podgorica...........................34

131. Cmiljanić R. Slađana - III god. Farmacija Podgorica......................34

132. Čokrlija I. Ilda - II god. Ekonomski fak. Podgorica.......................34

133. Čikić S. Hana - IV god. Farmacija Sarajevo..................................34

134. Šćepanović V. Ivana - III god. Vis. medic. škola Podgorica............34

135. Bećirović I. Šenida - IV god. Ekonomski f. Podgorica...................33

136. Božović M. Mario - I godina Turizam Kotor.................................33

137. Bojadžić T. Alida - I god. Pravni fak. Podgorica...........................33

138. Bulatović V. Rade - IV god. Pravni fak. Podgorica.......................33

139. Vlaović Lj. Ivan - III god. Pravni fak. Podgorica ..........................33

140. Dabetić B. Marijana - I godina Turizam Kotor.............................33

141. Dabetić Z. Dragana - I godina Filozofski fak. Nikšić..................... 33

142. Damjanović D. Ivana - I godina P M F Podgorica........................33

143. Jaćimović M. Dušica - IV god. Filozofski fak. Nikšić......................33

144. Jurišević I. Jelena - II god. Filozofski fak. Nikšić...........................33

145. Kadić B. Armina - IV god. Strani jezici Podgorica.........................33

146. Kojović Ž. Aleksandar - II god. Saobraćajni fak. Berane................33

147. Kučević R. Mirnesa - I godina Muzička akad. Cetinje....................33

148. Loktionov Z. Tatjana - I god. Međunarodni odnosi Moskva...........33

149. Pešić M. Milena - VI godina Farmacija Izrael............................... 33

150. Popović V. Bojana - II god. Turizam Kotor.................................33

151. Prelević Z. Aleksandra - I god. Ekonomski fak. Podgorica.............33

152. Spahić G. Alen - I godina Građevinski fak. Podgorica...................33

153. Sošić S. Andrija - III god. Bogoslovija Beograd...........................33

154. Ćetković M. Gordana - II god. Ekonomski fak. Podgorica.............33

155. Grbović I. Amina - II god. Pravni fak. B.Polje.............................32

156. Grbović I. Amra - II god. Pravni fak. B.Polje..............................32

157. Dajević V. Jelena - IV god. Ekonomski fak. Podgorica.................32

158. Drobnjak D. Nikoleta - III god. Strani jezici Podgorica..................32

159. Kajević H. Džana - I godina Pravni fak. Podgorica.......................32

160. Omerović F. Ines - I god. Elektrotehnički f. Podgorica.................32

161. Raković P. Mirjana - I godina Turizam Kotor................................32

162. Rudić B. Ana - II god. Ekonomski f. Podgorica...........................32

163. Smailović J. Samir - II god. Pravni fak. Podgorica........................32

164. Suljević S. Armin - IV god. Građevinski fak. Podgorica.................32

165. Femić Z. Momčilo - I godina Poslovna škola Beograd...................32

166. Fetahović F. Nermina - I god. Menadžment B.Polje.....................32

167. Hajduković M. Željko - II god. Turizam Kotor..............................32

168. Čabarkapa J. Marina - IV god. Ekonomski fak. Podgorica...............32

169. Šćekić R. Tamara - I god. FPN Novinarstvo Podgorica..................32

170. Šćepanović V. Dragana - II godina P M F Podgorica......................32

171. Andrić D. Sonja - II godina Filozofski fak. Berane..........................31

172. Bahor R. Hidajeta - II god. Filozofski fak. Berane..........................31

173. Golubović B. Vukosav - II god. Poljoprivredni f. Beograd................31

174. Guberinić M. Marija - III god. Defektologija Beograd......................31

175. Gurešić N. Radovan - I godina Tehnički fak. Čačak.........................31

176. Žižić R. Andrijana - II god. Filozofski fak. Nikšić..............................31

177. Maglov M. Radmila - II god. Ekonomski fak. Podgorica....................31

178. Madžgalj M. Dragana - II god. Međunar. ekonomija Beograd............31

179. Muratović K. Edita - II god. Filozofski fak. Nikšić............................31

180. Rakonjac D. Radisav - II god. Ekonomski fak. Podgorica.................31

181. Stanić R. Jasmina - II god. Filozofski fak. Nikšić.............................31

182. Tičević J. Stefan - III god. Fak. za turizam Bar.............................31

183. Ćorović G. Ivana - IV god. P M F Podgorica ................................31

184. Ćatović F. Maida - I god. Ekonomski fak. Podgorica......................31

185. Hadrović N. Adela - I godina Menadžment B. Polje.......................31

186. Hadžibegović E. Edina - III god. Filozofski fak. Nikšić.....................31

187. Čindrak S. Anela - III godina Muzička akademija Cetinje................31

188. Šukurica R. Ajla - I godina Menadžment Bar...............................31

189. Adamović S. Dona - I godina Poslovna škola Beograd..................30

190. Alić B. Emir - III godina Pravni fakultet Podgorica........................30

191. Alić B. Ervin - III god. Pravni fakultet Podgorica...........................30

192. Bošković V. Bojana - I god. Ekonomski fak. Podgorica....................30

193. Gurešić N. Radonja - III god. Elektrotehn. fak. Čačak.....................30

194. Gurešić N. Radovan - I god. Visoka škola elektro. Čačak..................30

195. Gurešić N. Tijana - I godina Tehnološki fak. Priština.........................30

196. Dobardžić N. Amina - I godina Ekonomski f. Istanbul.......................30

197. Đalović R. Anđelija - I god. Pravni fakultet B.Polje......................... 30

198. Đokić D. Anđela - I godina Pravni fak. Podgorica............................30

199. Kljajević M. Ljiljana - II god. Učiteljski fak. Berane...........................30

200. Mrdović J. Jelena - I godina F P N Podgorica..................................30

201. Pantović Z. Nemanja - IV god. Elektrotehnika Podgorica.................30

202. Sijarić R. Haris - I god. Saobraćajni fak. Berane...............................30

203. Trutić M. Ivana - II god. Filozofski fak. Nikšić.................................30

204. Ćorović S. Anesa - I god. Viša medicinska škola Berane...................30

205. Franca Š. Anela - IV god. Ekonomski fak. Podgorica...................... 30

206. Cvijović Ž. Gordana - IV god. Pravni fak. Podgorica...................... 30

207. Alilović Š. Edita - I godina Filozofski f. Nikšić................................ 29

208. Dizdarević M. Amar - I god. Međunarodne studije Zagreb..............29

209. Ljujić B. Martin - III god. Građevinski fak. Beograd........................29

210. Muratović K. Edin - II god. Poljoprivredni f. B.Polje.......................29

211. Nedović D. Filip - I godina F O N Beograd....................................29

212. Pavićević S. Predrag - I god. Saobraćajni fak. Berane.....................29

213. Pešić M. Ranko - I godina Turizam Kotor......................................29

214. Ramović R. Irma - I god. Pravni fak. B.Polje..................................29

215. Spahić Dž. Ajsela - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje.......................29

216. Spahić Mirela - III god. Medicinski fak. Podgorica...........................29

217. Ćatović S. Bilsena - I god. Saobraćajni fak. Berane.........................29

218. Hadžajlić M. Alen - III god. Pravni fak. Podgorica............................29

219. Šabotić A. Anita - I godina Građevinski fak. Podgorica.....................29

220. Šćekić G. Ljubiša - I godina Filozofski fak. Nikšić..............................29

221. Ajdarpašić M. Dalida - II god. Filozofski fak. Nikšić............................28

222. Adžibulić R. Samira - I god. Poljoprivredni fak. B.Polje.....................28

223. Bošković D. Marija - I godina Turizam Kotor..................................28

224. Bošković S. Nemanja - II god. Poljoprivredni fak. B.Polje................28

225. Davidović B. Marina - III god. Građevinski fak. Podgorica................28

226. Demić R. Sabina - II god. Filozofski fak. Nikšić...............................28

227. Durović Dž. Mina - II godina Poljoprivredni fak. Sarajevo................28

228. Đurđević B. Vukota - I god. Filozofski fak. Nikšić..........................28

229. Lopušina Z. Vasilisa II god. Muzička akademija Cetinje................. 28

230. Marković D. Teodora - I godina P M F Podgorica...........................28

231. Merdović R. Ivana - I godina Mašinski fak. Podgorica.....................28

232. Minić D. Mileta - II god. Medicinski fak. Beograd..........................28

233. Osmanović R. Albina - I godina Menadžment B.Polje.....................28

234. Spahić S. Lejla - I godina Ekonomski fak. Podgorica.......................28

235. Sekulić R. Miroslav - I godina P M F Podgorica.............................28

236. Hoti M. Šejla - III god. Filozofski fak. Nikšić..................................28

237. Ćabarkapa J. Katarina - II god. Fak. političkih nauka Podg................28

238. Šehović S. Admir - I god. Informatičke studije Podgorica................28

239. Babaić R. Aida - I godina Fakultet političkih n. Podgorica...............27

240. Bećirović I. Minela - I god. Pedagoški fak. Novi Pazar.....................27

241. Bošković Z. Vanja - IV god. Pravni fakultet Novi Sad.....................27

242. Bulatović N. Ksenija - II god. Pravni fakultet B.Polje.......................27

243. Đurović V. Vojin - I godina Mašinski fak. Berane............................27

244. Đurović N. Andrijana - II god. Filozofski fak. Nikšić.......................27

245. Idrizović Dž. Dženan - I godina P M F Podgorica............................27

246. Krlović R. Nevena - III god. Pravni fak. Podgorica...........................27

247. Ljuca S. Sabina - I godina Pravni fak. B.Polje..................................27

248. Mahmutović F. Elma - I god. Fak. političkih nauka Podg.................27

249. Merdović V. Dragana - IV god. Ekonomski fak. Podgorica.............27

250. Obradović V. Vasilija - IV god. Ekonomski fak. Podgorica...............27

251. Perović V. Đurđina - II god. Pravni fak. Podgorica...........................27

252. Purić M. Milica - II god. Arhitektura Podgorica................................27

253. Raičević Ž. Sandra - V godina Medicinski fak. Podgorica................27

254. Simović G. Tamara - I godina Filozofski fak. Nikšić.......................27

255. Smailović I. Sabina - III god. Pravni fak. Podgorica.........................27

256. Tomović V. Bojana - II god. Fak. političkih nauka Podgorica............27

257. Čabarkapa M. Nevena - III god. Filozofski fak. Nikšić.....................27

258. Šarčević S. Zorica - IV god. Fak. političkih n. Podgorica.................27

259. Šehović S. Zerina - III god. Fak. za drž. i evropske studije Podg........27

260. Bogavac B. Marko - I godina Ekonomski fak. Beograd....................26

261. Brajković V. Radisav - I god. Elektrotehnički fak. Podgorica.............26

262. Vuković N. Zorica - I god. Fakultet za informatiku Beograd............26

263. Dobardžić K. Alda - II god. Filozofski fak. Nikšić...........................26

264. Dreković E. Melisa - III god. Muzička akademija Cetinje..................26

265. Kljajević M. Aleksandar - I godina Pravni fak. Podgorica................26

266. Leković D. Jelena - II godina Fak. političkih nauka Podgorica.........26

267. Mehonjić F. Dženan - I god. Građevinski fak. Podgorica................26

268. Mikić V. Vladimir - III god. Građevinski fak. Beograd.....................26

269. Miladinović M. Jovica - I god. Građevinski fak. Beograd...................26

270. Mihailović V. Dijana - II god. Učiteljski fakultet Berane.................26

271. Mujanović S. Samra - II god. Posl. menadžment Bar......................26

272. Radović D. Nemanja - I godina Poljoprivredni fak. B.Polje.............26

273. Hasanagić I. Irma - I godina Ekonomski fak. Podgorica...................26

274. Babić S. Bojan - I godina Poslovna škola Beograd.........................25

275. Bećirović M. Alma - II god. Metalurški fakultet Podgorica..............25

276. Bulatović V. Ivana - III god. Poslovna škola Beograd....................25

277. Bulatović Z. Lazar - I godina P M F Podgorica................................25

278. Bulatovič I. Nikola - I god. Fak. za pom. i turizam Kotor................25

279. Vuković A. Aleksandar - II god. Građevinski fak. Podgorica..........25

280. Guberinić F. Minela - I godina Pravni fak. Podgorica.....................25

281. Delić M. Anđela - II god. Pravni fak. Podgorica..............................25

282. Zeković M. Olivera - IV godina Fak. za strane jezike B.Polje..........25

283. Kasumović A. Edina - II god. Ekonomski fak. Podgorica................25

284. Kljajević V. Milovan - I godina Ekonomski fak. Podgorica.............25

285. Pešić M. Marijana - II god. Fak. za pom. i turizam Kotor..................25

286. Rakočević Z. Nemanja - I god. Poslovna škola Beograd.................25

287. Furtula M. Matija - II god. Medicinski fak. Beograd........................25

288. Čindrak F. Selma - II god. Ekonomski fak. Podgorica.....................25

289. Šestović V. Ana - II god. Pravni fakultet B. Polje..........................25

290. Šukurica Z. Ilma - IV god. Ekonomski fak. Podgorica....................25

291. Banda Dž. Minela - II godina Pravni fak. B. Polje...........................24

292. Bučan R. Emir - III god. Elektrotehnički fak. Podgorica.................24

293. Bučan R. Lahira - III god. Učiteljski fakultet Berane...................... 24

294. Vojinović Z. Zorana - I god. Fak. za turizam Bar ......................... 24

295. Vreva H. Jasmin - II god. Prehranb. tehnologija Podgorica .............24

296. Loktionov Z. Danica - III god. Međunarodni odnosi Moskva ..........24

297. Minić S. Mirjana - II god. Građevinski fak. Podgorica....................24

298. Mulić E. Demir - II god. Politehnički fak. Podgorica........................24

299. Mulić F. Alen - I god. Menadžment Bijelo Polje .............................24

300. Pantović Z. Marijana - I god. Ekonomski fak. Podgorica ................24

301. Spahić E. Amar - I godina P M F Podgorica ..................................24

302. Femić D. Anđela - I godina Fak. za pom. i turizam Kotor...............24

303. Čopić G. Marija - I godina Filozofski fak. Nikšić ............................24

304. Čujović M. Sanja - II god. Fak. političkih nauka Podgorica...............24

305. Veličković B. Jelena - II godina Fak. za pomor. i turizam Kotor......23

306. Zlaić Izolda - I godina Fak. za pomorstvo i turizam Kotor ...............23

307. Mahmutović F. Elida - I god. Metalurški fak. Podgorica ................. 23

308. Milićević V. Verica - IV god. Fak. za strane jezike B.Polje .............23

309. Suljević M. Ilda - IV god. Pravni fak. Podgorica .............................23

310. Čindrak F. Damir - II god. Ekonomski fak. Podgorica .....................23

311. Španjević S. Jovana - I god. Filozofski fak. Nikšić .........................23

312. Alić R. Dino - IV god. Veterinarski fak. Sarajevo ...........................22

313. Babić S. Lidija - I god. Fak. političkih nauka Podgorica ..................22

314. Vuković V. Marijana - III god. Poslovne studije Beograd ...............22

315. Dobrilović M. Miloš - I god. Ekonomski fak. B.Polje ......................22

316. Madžgalj V. Stefan - III god. Saobraćajni fak. Beograd ..................22

317. Međedović M. Adela - II god. Ekonomski fak. Podgorica ...............22

318. Međedović Z. Denisa - IV god. Arhitektura Podgorica ..................22

319. Timotijević R. Julija - I godina Pravni fakultet B.Polje ....................22

320. Femić Anđela - I godina Filozofski fakultet Nikšić .......................22

321. Čampar B. Svetlana - I god. Menadžment Bijelo Polje ....................22

322. Čović M. Momčilo - I god. Fak. fizičke kulture Nikšić ....................22

323. Bošković T. Blažo - I godina Arheologija Beograd ..........................21

324. Vuković V. Jelena - I god. Pravni fak. Podgorica .............................21

325. Gudović M. Nikola - II godina Njemački jezik SAD ......................21

326. Gutić M. Sara - I godina Pravni fak. Podgorica .................................21

327. Dulović R. Momčilo - III god. Menadžer u sportu Beograd ..............21

328. Konatar B. Anđela - III god. Fak. političkih nauka Podgorica ...........21

329. Konatar R. Milena - I godina Muzička akademija Cetinje ................21

330. Kočović R. Goran - II god. Građevinski fak. Podgorica ....................21

331. Kovačević B. Andrea - II god. Viša poslovna škola Novi Sad............21

332. Kuruglić M. Tarik - I god. Humanističke studije Podgorica ..............21

333. Martinović I. Rijad - III god. Poljoprivredni f. Podgorica .................21

334. Martinović B. Damir - I god. Elektrotehnički fak. Podgorica............21

335. Mulić S. Dženana - I godina Menadžment Bijelo Polje .....................21

336. Stefanović D. Filip I god. Menadžment Bijelo Polje ..........................21

337. Ćorović V. Marija - I godina Učiteljski fakultet Berane ....................21

338. Ćorović S. Irma - III godina Filozofski fak. Berane .......................... 21

339. Šekularac Ž. Bojana - I godina Menadžment Bijelo Polje .................21

340. Bulatović Z. Filip - I godina Fak. stranih jezika Podgorica ................20

341. Zeković D. Slaviša - I godina P M F Podgorica ...............................20

342. Kovačević B. Andrea - II god. Viša poslovna škola Novi Sad ............20

343. Krgović M. Stefan - I godina Menadžment Bijelo Polje ...................20

344. Medenica D. Danijela - II godina Fak. za pom. i turizam Kotor .......20

345. Popović I. Nikola - II god. Građevinski fak. Podgorica ...................20

346. Rudić V. Danijela - III god. Fak. političkih nauka Podgorica ...........20

347. Ćetković S. Zorka - I godina Pravni fak. Bijelo Polje ......................20

348. Banda F. Asmir - II godina Poljoprivredni fak. Bijelo Polje ............19

349. Višnjić Dž. Ilda - II godina Ekonomski fak. Podgorica .....................19

350. Mekić H. Mirela - II godina Poljoprivredni f. B. Polje .......................19

351. Erović J. Fehima - IV god. Fak. za pom. i turizam Kotor ...................18

352. Milosavljević V. Bogdan - I godina Saobraćajni fak. Berane.............18

353. Femić V. Božidar - I godina Pravni fak. Podgorica ..........................18

354. Španjević M. Miloš - IV god. Pravni fak. Podgorica ........................18

355. Raičević V. Ratka - I godina Fak. za pom. i turizam Kotor.................17

356. Šebek D. Dušan - III god. Građevinski fak. Podgorica .....................16

357. Bošnjak R. Almasa - I godina Diplomatija Skoplje ...........................15

358. Damjanović M. Mirjana - II god. Pravni fak. Podgorica .................15

359. Zeković Lj. Ksenija - I godina Menadžment B. Polje ......................15

360. Kljajević B. Radovan - I god. Elektrotehnički f. Podgorica .............15

361. Maslovarić B. Miloš - I god. Fak. fizičke kulture Nikšić ..................15

362. Musić I. Deni - II god. Ekonomski fak. B. Polje ..............................15

363. Tošić P. Jagoš - I godina Menadžment B. Polje ...............................15

364. Čoković S. Nedin - I godina Menadžment B. Polje .........................14

365. Peković L. Milena - II god. Poslovna škola Beograd .......................13

366. Pućurica T. Asmir - II god. Pravni fak. Podgorica ...........................13

367. Ramović M. Alden - II god. Ekonomski fak. Podgorica ..................13

368. Bojović V. Filip - I godina Fak. političkih nauka Sarajevo ..............11

369. Gačević M. Marko - I godina Humanističke studije Podgorica............6

 

Studenti - učesnici konkursa imaju pravo prigovora na ovu Bodovnu rang listu. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste. Komisija za dodjelu stipendija o podnijetim prigovorima odlučuje u roku od 8 dana. Odluka Komisije je konačna. Bodovna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli i WEB sajtu Opštine.

 

U Bijelom Polju, K o m i s i j a :

13.01.2014. god.

1. Tufik Bojadžić – predsjednik

 

2. Miodrag-Mišo Kalezić – član

 

3. Zoran Bošković – član

 

 

 

 

 

NEPOTPUNA DOKUMENTA

 

1. Mulić F. Dalila - III godina Pravni fakultet B.Polje

2. Rudić S. Boris - II godina Vis. škola za usl. biznis Sarajevo

3. Tvrdišić S. Marina - IV god. Defektologija Beograd

4. Tvrdišić S. Marinko - IV god. Veterinarski fak. Beograd

 

 

 

NEMAJU STATUS REDOVNOG STUDENTA

 

1. Bošković V. Mara - III godina Pravni fakultet Podgorica

2. Bošković M. Ivana - III godina Pravni fakultet Podgorica

3. Bošković S. Tamara - III god. Filozofski fak. Nikšić

4. Damjanović S. Milena - III god. Pravni fakultet B. Polje

5. Drobnjak D. Balša - III god. Pravni fakultet B.Polje

6. Đukić V. Merien - III god. Pravni fakultet Podgorica

7. Erović S. Melisa - III god. Pravni fakultet B. Polje

8. Krgović M. Vanja - III god. Fak.za turizam Kotor

9. Kurgaš S. Adisa - II god. Pravni fakultet B. Polje

10. Lalević V. Ivan - IV godina Ekonomski fak. Podgorica

11. Leković D. Marina - IV god. Filozofski fak. Nikšić

12. Ljujić G. Slađana - IV god. Pravni fakultet Podgorica

13. Ljuca F. Denisa - II godina Filozofski fak Berane

14. Mekić H. Emin - III godina Elektrotehnički f. Podgorica

15. Nikolić V. Sandra - II godina Pravni fakultet Podgorica

16. Poljak I. Alen - I godina Poljoprivredni f. B.Polje

17. Prebiračević Z. Nikola Pravni fakultet B. Polje

18. Radović Ž. Marija - IV god. Ekonomski fak. Podgorica

19. Radivojević M. Marijana - III god. Građevinski f. Podgorica

20. Rudić S. Aleksandra - IV god. Pravni fakultet Podgorica

21. Rudić S. Vladan - II god. Pravni fakultet B.Polje

22. Tičević P. Jovana - III god. Pravni fakultet B.Polje

23. Ćatović H. Jasmin - III god. Pravni fakultet B. Polje

24. Hadžajlić G. Arnesa - III god. Pravni fakultet B. Polje

25. Hodžić I. Mirela - VI godina Medicinski fak. Podgorica

26. Hodžić I. Elvis - III god. Biotehnički f. Podgorica

27. Čabarkapa M. Valentina - II god. Pravni fakultet B. Polje

28. Čoković S. Jonela - III godina Pravni fakultet Podgorica

29. Šahman H. Almir - II godina Pravni fakultet B. Polje

30. Šahman H. Arnela - IV godina Pravni fakultet Podgorica

31. Šukurica S. Alida - II godina Visoka medic. šk. Berane