Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11 i 35/13), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12), čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11,18/10 i 32/13), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i :

 

 

 

 

 

1. Utvrđuje se Nacrt Lokalne studije lokacije ''VRANEŠKA DOLINA'' Bijelo Polje i stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 28.03.2014. do 11.04.2014.godine.

 

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ove Odluke.

 

 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

 

Broj: 01- 27

Bijelo Polje, 27.03.2014.godine

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić,

 

 

 

 


 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

O NACRTU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE

''VRANEŠKA DOLINA''

U OPŠTINI BIJELO POLJE

 

 

1. Nacrt Lokalne studije lokacije ''VRANEŠKA DOLINA'', stavljen je na javnu raspravu Zaključkom o utvrđivanju br.01-27 od 27.03.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 28.03. do 11.04.2014.godine.

 

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta LSL ''VRANEŠKA DOLINA'' i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje WWW.bijelopolje.co.me

 

3. Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razsvoj Opštine Bijelo Polje – kancelarija broj 32 radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

 

4. Prezentacija Nacrta LSL od strane obrađivača ’’PLANING'' Nikšić održaće se dana 07.04.2014.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

 

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt LSL ‘’VRANEŠKA DOLINA’’, zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

I ODRŽIVI RAZVOJ

OPŠTINE BIJELO POLJE