Na osnovu člana 8 Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika br.01-541 od 13.03.2015 godine, predsjednik Opštine Bijelo Polje upućuje:

J A V N I P O Z I V

za

sporazumni prestanak radnog odnosa

1. Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici organa lokalne uprave i zaposleni u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština, da u roku od 30 dana od dana obavljivanja ovog poziva, dostave starješini organa ili javne službe čiji je osnivač Opština, pisani zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa.

 

2. Zaposlenom, koji dobije saglasnost na zahtjev iz tačke 1 ovog poziva pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada koja je zaposlenom isplaćena u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se otpremnina isplaćuje.

 

3. Zaposlenom koji kumulativno ne ispunjava uslove za odlazak u penziju po sili zakona, a ne dobije saglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa, pripada otpremnina u visini od 3 bruto zarade.

4. Radni odnos zaposlenom prestaje danom isplate otpremnine.

 

5. Starješina organa ili javne ustanove odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu, u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

6. Zaposleni kojima prestane radni odnos, u skladu sa procedurom ovog javnog poziva, ne mogu zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač Opština u periodu od 5 godina od dana isplate otpremnine.

 

Predsjednik Opštine

Aleksandar Žurić