Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06  i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12),  čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11, 18/10, 32/13 i 33/14), predsjednik   Opštine Bijelo Polje, d o n o s i :

 

ZAKLJUČAK

 

1. Utvrđuje se Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Rakonje i stavlja  na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 12.05.2015.  do 27.05.2015.godine.

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se  u  jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

Bijelo Polje, 06.05.2015.godine

 

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić, s.r.

 


ZAKLJUČAK I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA NASELJA RAKONJE možete preuzeti ovdje...pdf

NACRT IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA NASELJA RAKONJE možete preuzeti ovdje...rar