Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Bijelog Polja

Na osnovu čl.41. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08), čl.55. Statuta opštine Bijelo Polje (''Sl.list RCG-opštinski propisi'', br.25/04) , Predsjednik opštine Bijelo Polje, d o n o s i

 

O D L U K U

o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Bijelog Polja

član 1.

Utvrđuje se Nacrt izmjena i dopuna Grnrralnog urbanističkog plana Bijelog Polja koji je uradio ’’JUGINUS MONT’’ BIJELO POLJE, dio stranog društva JUGINUS Beograd  (u daljem tekstu nacrt Izmjena i dopuna Plana).

član 2.

Nacrt Izmjena i dopuna Plana stavlja se na javnu diskusiju. Javna diskusija počinje 11.05.2012.  i traje do 25.05.2012.godine.

član 3.

Obavezuje se Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, kao organ koji vrši pripremne poslove na izradi i donošenju Izmjena i dopuna  Plana, da u roku iz člana 2. ove odluke, omogući uvid u nacrt Plana svim zainteresovanim građanima, preduzećima, ustanovama i organima, u prostorijama Sekretarijata – kancelarija broj 32, svakim radnim danom, u vremenu od 10 do 12 časova.

Nacrt Izmjena i dopuna Plana Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje zajedno sa obrađivačem izmjena i dopuna Plana, prezentiraće zboru zainteresovanih građana dana 17.05.2012.godine sa početkom u 10 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

član 4.

Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove i organi da učestvuju u javnoj diskusiji i primjedbe i mišljenja na nacrt Izmjena i dopuna Plana dostave Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje.

član 5.

Primjedbe i mišljenja iz javne diskusije Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje dostaviće obrađivaču plana u roku  10 dana od dana isteka javne diskusije.

član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviće se  u  jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

 

Broj:01/1-158

Bijelo Polje, 10.05.2012.godine

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić