Na osnovu Uredbe oprodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl.list CG" br.44/10) i Odluke Odbora direktora Društva o raspisivanju javnog poziva za davanju u zakup prodajnih objekata i poslovnog prostora na "Bazaru" br145 od 13.01.2016, DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje objavljuje,

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE - AUKCIJU

broj 1/16

za davanje u zakup prodajnih objekata i poslovnih prostora

na gradskoj pijaci "Bazar" u Bijelom Polju

 

Daju se u zakup prodajni objekti i poslovni prostori na gradskoj pijaci “Bazar” u Bijelom Polju, koji se nalazi na urbanističkoj parceli br.510, koju čini kat.parcela br.974/3 KO Bijelo Polje u zahvatu DUP-a “Cent. zone BP”, ito:

 

I. Prodajni objekti - štandovi zatvorenog tipa A1 i A2

 

 

štandovi se nalaze na spratu Bazara - sektor B - za prodaju mješovite - neprehrambene robe,

štandova zatvorenog tipa A1 ima 123 jedinice, a neto površina jednog štanda je 3,2 m2,

štandova zatvorenog tipa A2 ima 20 jedinica , a neto površina jednog štanda je 6,4 m2,

štandovi numerisani od broja 1 do 87 koristit će se za prodaju: tekstila, obuće, odjeće i sl,

štandovi numerisani od broja 88 do 143 koristiće se za prodaju proizvoda od stakla,

keramike, plastike, metala, gume, elektrotehnička roba, sportska oprema i slično.

početna cijena za štand tipa A1 je 73,60€ mjesečno,

početna cijena za štand tipa A2 je 137,60€ mjesečno.

II. Prodajni objekti - tezge otvorenog tipa

tezge se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju voća, povrća, sadnog materijala i sl.,

tezgi otvorenog tipa ima 30 kom, a površina jedne tezge je 2,0 m2,

od 30 numerisanih tezgi otvorenog tipa, na godišnji zakup ustupaju se tezge od broja 11 do 30, stim da tezge od broja 21 do 30 mogu licitirati samo individualni poljoprivredni proizvođači,

početna cijena tezge otvorenog tipa je 55,00€ mjesečno,

tezge koje se ne zakupe na godišnjem nivou , daće se u zakup samo za pijačni dan-subotom na

godišnjem nivou, po početnoj cijeni od 5,04€ za jednu subotu,

uključena je opcija da više lica zakupe isti prodajni objekat.

III. Prodajni objekti - tezge poluzatvorenog tipa

tezge se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju mesa i mesnih proizvoda, ukrasnog i ljekovitog bilja, meda, ribe, i sl.,

tezgi poluzatvorenog tipa ima 28 kom, a površina tezge je 1,50 m2 sa depoom od 1,1m3,

od 28 numerisanih tezgi poluzatvorenog tipa, na godišnji zakup ustupaju se tezge od broja 1 do 15, stim da tezge od broja 11 do 15 mogu licitirati samo individualni poljoprivredni proizvođači,

početna cijena tezge poluzatvorenog tipa je 60,00€ mjesečno,

tezge koje se ne zakupe na godišnjem nivou , daće se u zakup samo za pijačni dan-subotom na

godišnjem nivou, po početnoj cijeni od 6,30€ za jednu subotu.

IV. Prodajni objekti - Rashladne vitrine

rashladne vitrine se nalaze na prizemlju Bazara - Zelena pijaca - sektor A - za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda,

rashladnih vitrina ima 8 kom, a površina jedne rashladne vitrine je 1,50 m2 sa depoom od 1,0m3,

od 8 numerisanih rashladnih vitrina, na godišnji zakup ustupaju se rashladne vitrine od broja 1 do 6, stim da rashladne vitrine od 4 do 6 mogu licitirati samo individualni poljoprivredni proizvođači,

početna cijena rashladne vitrine je 70,00€ mjesečno,

rashladne vitrine koje se ne zakupe na godišnjem nivou, daće se u zakup samo za pijačni dan-

subotom na godišnjem nivou, po početnoj cijeni od 12,60€ za jednu subotu,

uključena je opcija da dva lica zakupe isti prodajni objekat.

V. Poslovni prostor br.10

poslovni prostor se nalaze na prizemlju Bazara,

neto povšina 46,56 m²,

početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

VI. Poslovni prostor br.8

poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

neto povšina 72,41 m²,

početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

VI. Poslovni prostor br.7

poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

neto povšina 68,28 m²,

početna cijena 8,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

VI. Poslovni prostor br.6 - pečenjara

poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

opremljen novom aparaturom i inventarom

neto povšine 14,72 m²,

početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

VII. Poslovni prostor br.5 - pekara

poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

opremljen novom aparaturom i inventarom

neto povšine 14,15 m²,

početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

VI. Poslovni prostor br.4 - pečenjara

poslovni prostor se nalazi na prizemlju Bazara,

opremljen novom aparaturom i inventarom

neto povšine 14,32 m²,

početna cijena 25,00 €/m2 mjesečno

u cijenu zakupa ne ulaze režije za struju i sl.

Početna cijena zakupa prodajnih objekata i poslovnih prostora iz ovog poziva sadržana je u Odluci Odbora direktora o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža doo"Komunalno-Lim" na području opštine Bijelo Polje, br.144 od 13.01.2016. god.

Prodajni objekti i poslovni prostori na Bazaru se daju u zakup na godišnjem nivou

U cijenu zakupa prodajnih objekata i poslovnih prostora nije uračunat PDV

Radno vrijeme na Bazaru određeno je Odlukom o radnom vremenu i Pravilnikom o pijačnom redu

Godišnji zakup prodajnih objekata ili poslovnih prostora na Bazaru plaća se za mjesec dana unaprijed, do petog u mjesecu.

Lica koja hoće da učestvuju na usmenom javnom nadmetanju (aukciji), moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

a) fizička lica - ovjerenu kopiju lične karte i dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20% početne cjene objekta za koji licitiraju i to najmanje 12h prije početka javnog nadmetanja.

b) pravna lica i preduzetnici - ovjerenu kopiju izvoda iz centralnog registra Privrednog suda i dokaz o izvršenoj uplati depozita od 20% početne cjene objekta za koji licitiraju i to najmanje 12h prije početka javnog nadmetanja.

C) individualni poljoprivredni proizvođači moraju dostaviti Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih proizvođača.

Vrijeme i mjesto otkupa dokumentacije:

a) potrebnu dokumentaciju za javno nadmetanje potencijalni učesnici ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje , ulica Živka Žižića br.24, od 08.00-14.00 časova, počev od 26.01.2016.god.

b) za preuzimanje dokumentacije po pozivu br.1/16 potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 5,00€ na žiro račun Društva br. 505-965-86, sa naznakom za podizanje dokumentacije.

c) objekti koji se daju u zakup mogu se razgledati svakog radnog dana u terminima od 12,00-14,00h

Vrijeme, mjesto i način prijave za javno nadmetanje

Prijava za javno nadmetanje podnosi se lično ili preko ovlašćenog predstavnika, u prostorijama DOO"Komunalno-Lim" Bijelo Polje , ulica Živka Žižića br.24, svakog radnog dana od 08.00-14.00 časova, počev od 26.01.2016.god zaključno sa 30.01.2016.god.

Vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmetanja

Javno nadmetanje za davanje u zakup prodajnih objekata (štandova tipa A1 i A2 površina 3,2 m2

i 6,4 m2) na sektoru B - za prodaju mješovite-neprehrambene robe, održaće se 31.01.2016.god. sa početkom u 12.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

Javno nadmetanje za davanje u zakup prodajnih objekata na sektoru A - Zelena pijaca, odvijaće se po sledećem redosledu:

za tezge otvorenog tipa, površine 2 m2, za prodaju voća, povrća, sadnog materijala i sl, održaće se 01.02.2016.god. sa početkom u 12.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

za rashladne vitrine, površine 1,5 m2, namijenjene za prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, održaće se 01.02.2016.god. sa početkom u 15.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

za poluzatvorene tezge, površine 1,50 m2, za prodaju mesa i mesnih proizvoda, , ukrasnog i ljekovitog bilja, meda, ribe, i sl., održaće se 01.02.2016.god. sa početkom u 17.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

za poslovne prostore br.10,8,7,6,5 i 4, koji se nalaze na prizemlju Bazara, održaće se 02.02.2016.god. sa početkom u 12.00h, u velikoj sali Skupštine opštine Bijelo Polje, prvi sprat, ul.Slobode br.5

Uslovi za zaključenje ugovora

Ponuđač koji na javnom nadmetanju ponudi najveću cijenu za zakup objekta , ostvaruje pravo na isti.

Ugovor o zakup prodajnih objekata ili poslovnih prostora na Bazaru zakupac je dužan zaključiti u roku od ped dana od dana završetka javnog nadmetanja, u suprotnom će se smatrati da je zakupac odustao od zakupa.

Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu prodajnog objekta ili poslovnog prostora, zakupac je dužan da uplati mjesečnu zakupninu za izlicitirani objekat kao i depozit od 50,00 €, iz kojih sredstava će Društvo moći da izvrši eventualne opravke na prodajnom objektu ili poslovnom prostoru koje zakupac nije odradio a bio je u obavezi.

Nepotpuna i neblagovremena prijava isključuje pravo učešća na javnom nadmetanju

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na br.+382/50-432-510, +382/67-776-000 ili putem

e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.