Na osnovu čl.30 Statuta DOO “Komunalno-Lim“ Bijelo Polje i čl.56 Poslovnika o radu Odbora direktora (broj 10 od 24.07.2014. godine), Odbor direktora DOO “Komunalno-Lim“ Bijelo Polje, na sjednici održanoj 05.04.2016. godine, donio je:

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO „Komunalno-Lim“ na području opštine Bijelo Polje,

 

Čl. 1

U Odluci o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno –Lim “ Bijelo Polje (Sl.list CG, opštinski propisi br.6/2016), u članu 1 st.1 mijenja se u poglavlju I cijena usluge davanja u zakup poslovnog prostora (lokala) za 50 % manje, i sada glasi:

 

Poslovni prostori (lokali)

MJESEČNO

Iznajmljivanje poslovnog prostora opremljen inventarom za određenu djelatnost po m2

12,50 € /m2

Iznajmljivanje poslovnog prostora bez inventara po m2

4,00 € /m2

 

Čl.2

 

Poslije člana 6 dodaju se novi članovi koji glase:

 

Čl. 6a

“Za vrijeme održavanja sajamskih i drugih sličnih manifestacija, slobodni prodajni objekti i mjesta na Bazaru iznajmljivat će se dnevno po umanjenim cijenama od 60% u odnosu na već utvrđene”.

 

Čl.6b

Odobrava se subvencija od 30 % na cijenu usluge odvoza otpadi, uz podnijeti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, korisnicima materijalnog obezbeđenja porodice, lične invalidnine, njege i pomoći drugog lica kao i članovima njihovog domaćinstva .

Pravo na subvenciju imaju lica koja nemaju dugovanja prema Društvu po osnovu pruženih usluga.”

 

Čl.3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu CG- Opštinski propisi, a po predhodno dobijenoj saglasnosti Skupštine Opštine Bijelo Polje.

 

ODBOR DIREKTORA

Br.1332. P r e d s j e d n i k

05.04.2016. god Veljo Kovačević, s.r.

Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke Odbora direktora DOO „Komunalno – Lim“ Bijelo Polje br.1332 od 05.04.2016 godine, koja se odnosi na izmjene cijena komunalnih usluga sadržan je :

- u čl. 12 tačka 5 i čl. 14 tačka 3 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Sl.list RCG“ br. 12/95) na osnovu kojeg Osnivač propisuje uslove za vršenje javnih usluga, prava i obeveze davaoca usluga kao i način plaćanja usluga.

Radi unapređenja poslovnog ambijenta, u cilju postizanja veće upošljenosti i bolje iskorišćenosti poslovnih i prodajnih objekata na Bazaru, te pomoći ekonomski najugroženijoj kategoriji lica – korisnika naših usluga, Odbor direktora DOO”Komunalno – Lim” Bijelo Polje donio je odluku o izjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga koje pruža DOO “Komunalno – Lim” na području opštine Bijelo Polje.