Na osnovu člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

Subjektima ovlašćenim za imenovanje članova Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje da imenuju svoje predstavnike u Savjet.

Subjekti ovlašćeni da imenuju članove u Savjet Radia Bijelo Polje su:

 

- iz oblasti kulture i sporta - jednog predstavnika;

- iz oblasti obrazovanja - jednog predstavnika ;

- nevladine organizacije iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom

žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću - jednog predstavnika;

- nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom, udruženje

penzionera, mladih;

- mjesne zajednice - jednog predstavnika.

Rok za podnošenje prijedloga za imenovanje Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva i traje 45 dana.

Radno tijelo Skupštine dužno je da u roku od 8 dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta objavi listu kandidata za članove Savjeta.

Radno tijelo Skupštine dužno je da u roku od 15 dana od dana isteka roka za predlaganje članova Savjeta utvrdi prijedlog liste za imenovanje Savjeta.

Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radia Bijelo Polje, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su državljani Crne Gore i koji imaju prebivalište u Bijelom Polju.

Skupština opštine je dužna da u roku od 60 dana od dana utvrđivanja prijedloga liste za imenovanje članova Savjeta, donese Odluku o imenovanju Savjeta Radia Bijelo Polje.

Subjekti ovlašćeni za imenovanje članova Savjeta prilikom donošenja Odluke o imenovanju predstavnika u Savjet dužni su voditi računa o ograničenjima iz člana 22 Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje („Sl. list RCG-opštinski propisi br.25/11“)

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Bijelo Polje - Odboru za izbor i imenovanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv objaviće se u dnevnom listu „Pobjeda“ i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me.

 

Broj : 02- 9428

Bijelo Polje,27.10.2016.godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA