Na osnovu člana.112. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07, „Sl.list CG“, 32/11 i 47/11) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl. List CG br. 7/08) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S

Za utvrđivanje vodnih uslova sa izvora „Žubersko Vrelo“ u Pavinom Polju

Kod ovog organa pokrenut je postupak za utvrđivanje vodnih uslova sa izvora „Žubersko Vrelo “ u Bijelom Potoku – Pavino Polje za potrebe doo „ MILKRAFT LECHE“.

Članom 112. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07; „Sl.list CG“, br  32/11  i 47/11) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata („Sl. List CG“ br. 7/08) predviđeno je da je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja.

Kako je zahtjevom traženo utvrđivanje vodnih uslova sa izvora „Žubersko Vrelo “ u Bijelom Potoku – Pavino Polje za potrebe doo „ MILKRAFT LECHE“,  to ovaj organ poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova podnesu kod ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrđivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

 

 

 

Savjetnik za vodoprivredu                                                                                    S e k r e t a r,

 

Ilda Durović,s.r.                                                                                    Džafer  Gusinjac,s.r.