Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – Opštinski propisi“ br. 21/10) i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) sazivam XX (dvadesetu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 28.04.2017.godine, (petak) sa početkom u 10  časova u velikoj sali Skupštine opštine.

D N E V N I    R E D

 

 

 1. Imenovanje sekretara Skupštine;

 2. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine;

 3. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne samouprave za 2016.godinu;

 4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o faktoringu na sredstvima iz Egalizacionog fonda za 2017.godinu;

 5. Izvještaj o radu i poslovanju DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje sa Programom rada za 2017.godinu;

 6. Izvještaj o radu i poslovanju DOO „Parking servis“ Bijelo Polje sa Programom rada za 2017. godinu;

 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku o kreditnom zaduženju DOO „Parking servis“ Bijelo Polje;

 8. Izvještaj o radu i poslovanju DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje sa Programom rada za 2017. godinu;

 9. Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović–Strunjo“ sa Programom rada za 2017.godinu;

 10. Izvještaj o radu i poslovanju JU „Ratkovićeve večeri poezije“ sa Programom rada za 2017.godinu;

 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU „Ratkovićeve večeri poezije“ o usvajanju izmjena i dopuna Statuta;

 12. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada JU Muzej Bijelo Polje za 2017.godinu sa finansijskim planom;

 13. Izvještaj o radu i poslovanju  JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje sa Programom rada za 2017.godinu;

 14. Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ sa Programom rada za 2017. godinu;

 15. Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2010-2015.godine;

 16. Prijedlog Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021.godine;

 17. Izvještaj o realizaciji lokalnog plana za socijalnu inkluziju i razvoj socijalnih usluga-servisa za period 2012-2016.godina;

 18. Prijedlog Lokalnog plana za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021.godine;

 19. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju „Savez“;

 20. Prijedlog Odluke o finansiranju rada geronto domaćica u 2017.godini;

 21. Prijedlog Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim  radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;

 22. Prijedlog Programa o izmjeni Programa podizanja spomen obilježja na teritoriji Opštine Bijelo Polje;

 23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenim objektima;

 24. Informacija o stanju opštinskih i nekategorisanih puteva na području Opštine Bijelo Polje;

 25. Prijedlog Odluke o uvođenju video nadzora;

 26. Prijedlog Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;

 27. Izbor, imenovanja i razrješenja;

 28. Odbornička pitanja.

   

   

  PREDSJEDNIK,

  Džemal Ljušković,s.r.