Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13 i 55/16) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog  javnog emitera Radio Bijelo Polje  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi,, br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje ponovni:

J A V N I  P O Z I V
ovlašćenim  predlagaima  za podnošenje predloga  kandidata
za imenovanje članova Savjeta Radio Bijelo Polje

 

1. Kandidate za članove Savjeta Radio Bijelo Polje predlažu ovlašćeni predlagači i to:
-iz oblasti kulture i sporta;
-iz oblasti obrazovanja;
-nevladine organizacije iz oblasti medija i one koje se bave ljudskim pravima, emancipacijom žena, obrazovanjem, ekologijom i umjetnošću,
-nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava osoaba sa invadliditetom, udruženja  penzionera, mladih;
-mjesne zajednice.

2. Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radija, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su državljani  Crne Gore i  koji imaju prebivalište u Opštini Bijelo Polje.

3. Članovi  Savjeta ne mogu biti :
1. poslanici i odbornici;
2. lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;
3.funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao I drugi stranački funkcioneri);
4. vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., koji imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih audiovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);
5. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
6. lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u porodičnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.
4.   Predlog za imenovanje kandidata za člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:
1). dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Opštini  Bijelo Polje ;
2). dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
3). izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz tačke 3  ovog Javnog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Isto lice  može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.

5. Nevladine  organizacije, kao ovlašćeni predlagači, dužne su,  da pored gore navedenih dokaza dostave i:
1). dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnih organa državne uprave
2). osnivački akt i statut u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;
3). izvještaje o radu i finansijske izvještaje za predhodne tri godine
Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove;
1.da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta
2. da u osnivačkom akti i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene ovim pozivom I da se u predhodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima

Ista nevladina organizaciija može učestvovati u  predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača iz člana 19 Zakona o elektronskim medijima.

Rok za predlaganje kandidata je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu ,,Pobjeda“.

Predlozi za kandidata za člana Savjeta Radio Bijelo Polje, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje  na adresu: ul . Slobode bb.

Javni poziv objaviće se u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi, dnevnom listu ,,Pobjeda“ i   na web sajtu opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me
Obrazac i izjava za imenovanje člana  Savjeta ,  objaviće se na web sajtu opštine Bijelo Polje.

Napomena: Informacije po ovom javnom pozivu možete dobiti u Službi Skupštine kancelarija br. 54 ili putem telefona 050 431 682

Broj: 02–7967
Bijelo Polje,08.08.2017. godine


SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 


 

Obrazac za predlog kandidata za člana Savjeta  Radio Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...doc

Izjava o prihvatanju kandidature i ispunjavanju uslova za člana Savjeta Radio Bijelo Polje...pdf