Na osnovu člana 20.stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi”, br.04/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama,nakon donošenja odluke po prigovorima, d o n i j e l a   j e

 

RANG LISTU PROJEKATA NVO

 na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava

Rang listu projekata NVO na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava možete preuzeti ovdje...pdf


Bodovne liste projekata možete preuzeti ovdje...pdf