Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 15/1 – 8732,   Bjelo Polje, 07. 09. 2017.godine

 

Na osnovu čl. 8 i čl. 9. Odluke o javnom linijskom prevozu putnika uslovima u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje („Sl.list CG’’-Opštinski propisi, br.17/15) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje, objavljuje:

K O N K U R S

za dodjelu linije za javni prevoz putnika na relaciji Bijelo Polje-Godijevo

i Godijevo-Bijelo Polje

 

Plan o minimalnom broju polazaka na liniji Bijelo Polje-Godijevo i Godijevo-Bijelo Polje sa utvrdjenim polascima na ovoj liniji može se preuzeti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (II sprat-kancelarija br. 18 ).

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na ovoj liniji prevoz bi se vršio malim autobusima.

Na Konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđrnog broja Planom polazaka na liniji Bijelo Polje-Godijevo i Godijevo-Bijelo Polje.

Uslovi Konkursa:

-Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-Dokaz o registraciji za obavljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra Privrednog suda;

-Licenca za prevoz putnika i izvod iz licence za svako vozilo kojim namjerava obavljati prevoz;

-Dokaz o stručnoj osposobljenosti;

-Saobraćajna dozvola za svako vozilo;

-Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;

-Dokaz sa Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Karton o periodičnom pregledu vozila;

-Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Prijedlog reda vožnje mora biti usklađen sa izvodom iz Plana linija;

-Prijedlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude (cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i prijedlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri i invalidi).

Ako dva ili više prevoznika konkurišu za ponuđenu grupu linija i ispunjavaju uslove iz Konkursa najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa:

-nižom cijenom prevoza putnika 50 bodova;

-većim brojem polazaka na linijama 30 bodova;

-boljim i konfornijim autobusima 20 bodova.

                Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 7 do 15 h i 22.09.2017. godine do 11 h, neposrednom predajom na šalteru arhive Opštine Bijelo Polje - ul. Slobode bb.

Ponude (1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom ,,ne otvaraj’’ prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje sa naznakom ,,Konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika’’.

 

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda ( 22 .09.2017. godine u 12 h) u prostorijama Opštine Bijelo Polje (velika sala - I sprat), ul. Slobode bb.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

                Rok za donošenje izvještaja komisije

Učesnici na Konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje na osnovu predloga Komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 3 (tri) godine.

Prevoznik je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja o dodjeli linija dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (II sprat-kancelarija 18 ).

               

Predsjednik komisije

Tatjana Krgušić

mob: 067/335-753

tel/fax: 050/484-812