Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG–Opštinski propisi“, br.12/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, o b j a v lj u j e

 

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

 

I Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

II Stipendije će se dodijeliti za školsku 2017/18. godinu, bez obaveze vraćanja.      

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,oo eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

III   Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

    • uvjerenje o prebivalištu,
    • potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
    • uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
    • za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“.

IV Zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Konkurs će biti objavljen na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, dana 06. 10. 2017. godine.

Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

Neblagovremeni zahtjevi i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.  

Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU