“Na osnovu Pravilnika o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom br.340/16-05-2876/1 od 16. decembra 2016.godine, donešen od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva, uz saglasnost Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja, Sekretarijat za stambeno –komunalne poslove i saobraćaj  d o n o s i,

 O B A V J E Š T E NJ E 

Obavještavaju se lica sa invaliditetom ili udruženja lica sa invaliditetom da se znak pristupačnosti izdaje na osnovu zahtjeva lica sa invaliditetom ili udruženja lica sa invaliditetom. Za maloljetno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom organu podnosi roditelj ili staratelj.

Uz zahtjev zainteresovana lica su u obavezi da prema čl.1 Pravilnika o označavanju mjesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom i izgledu znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom prilože sledeću dokumentaciju:

 Rješenje o:

-ostvarivanju prava na dodatak za njegu i pomoć ili o ostvarivanju prava na ličnu invalidninu, ili razvrstavanju vojnih invalida i civilnih invalida rata u grupe od I do IV grupe procenta invaliditeta; ili razvrstavanju vojnih invalida rata u V i VI grupu procenta invaliditeta sa oštećenjem donjih ekstremiteta, ili utvrdjenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 80 % odnosno rješenje o utvrdjenom procentu tjelesnog oštećenja od minimalno 60% oštećenja donjih ekstremiteta, ili

-utvrdjenom procentu invaliditeta za kategoriju težih invalida od minimalno 80 % odnosno rješenje o utvrdjenom procentu invaliditeta od minimalno 60 % oštećenja donjih ekstremiteta.

  1. Kopija saobraćajne dozvole koja glasi na lice sa invaliditetom, odnosno na roditelja ili staratelja lica sa invaliditetom ili na lice koje je ovlašćeno od strane lica sa invaliditetom ;
  2. Dokaz o srodstvu ili starateljstvu ako se podnosi zahtjev za maloljetno lice ili lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost;

4.Kopija lične karte; 

U koliko se ne može iz rješenja iz stava 3 tačka 1 ovog člana ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju, odnosno invaliditetu donjih ekstremiteta od 60% i većem, dostavlja se i nalaz i mišljenje ljekarske komisije. 

Udruženje lica sa invaliditetom uz zahtjev iz st. 1 i 2 ovog člana prilaže:

  1. Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija udruženja lica sa invaliditetom;
  2. Dokaz da udruženje ima zaključen ugovor o radu sa licem sa invaliditetom ili dokaz da je odgovorno lice udruženja lice sa invaliditetom;
  3. Dokaz o prijavi lica sa invaliditetom iz stava 4 tačka 2 ovog člana na obavezno socijalno osiguranje;
  4. Za ovlašćeno lice organizacije pored dokumentacije iz stava 4 tačka 2 ovog člana, dostavlja se i rješenje nadležnog organa o imenovanju odgovornog lica;
  5. Kopija osnivačkog akta i statuta udruženja lica sa invaliditetom;
  6. Kopija saobraćajne dozvole. 

Zainteresovana lica zahtjev sa potrebnom dokumentacijom treba da dostave Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, kako bi ostvarili pravo na znak pristupačnosti. “

          

                                                                                          S E K R E T A R,

                                                                                            Dejan Luković