Na osnovu Zaključka Predsjednika Opštine, br. 01 – 10371 od 19.10.2017. godine, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj s a č i nj a v a:

 

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine

Bijelo Polje

 

            Predsjednik Optšine Bijelo Polje, Zaključkom br. 01 – 10371 od 19.10.2017. godine je:

  • Utvrdio Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje, koji je izradio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, i stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 19.10.2017. do 03.11.2017.godine;
  • Zadužio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj da sprovede Javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka;
  • Odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje, objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje, i objavi Obavještenje o Javnoj raspravi u jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, postupajući po zaključku Predsjenika Opštine, je:

  • Zaključak Predsjednika Opštine zajedno sa Planom javne rasprave i Nacrtom Odluke o odvojenom sakupljanju i sakupljanju komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje objavio na sajtu Opštine Bijelo Polje dana 19.10.2017. godine;
  • Obavještenje Javnoj raspravi objavio u dnevnom listu „Dnevne novine“ dana 25.10.2017. godine;
  • U štampanoj formi učinio dostupnim Zaključak Predsjednika Opštine, Plan Javne rasprave i Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo polje svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj (kancelarija br. 1, Sportski Centar Nikoljac, II sprat);
  • Kroz Plan Javne rasprave pozvao sve zainteresovane građanje i subjekte da učestvuju u Javnoj raspravi i daju eventualne sugestije, prijedloge, preporuke i oventualne kritike na Nacrt ove Odluke;
  • Sproveo Javnu raspravu o Nacrtom Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje, u trajanju od 15 dana i to počev od 19.10.2017. godine do 03.11.2017. godine.
  • Sproveo Centralnu Javnu raspravu dana 30.10.2017. godine sa početkom u 12 h u prostoriji Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, kom prilikom je prisustvovao mali broj građana. I pored Javnog poziva i medijskog oglašavanja i informisanja javnosti o datumu održavanja Javne rasprave, interesovanje javnosti u vezi sa ovom Odlukom nije bilo veliko, ali se i pored toga Centralna javna rasprava je održana. Izlaganje o Nacrtu Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Bijelo Polje je iznio sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović. Sugestija, predloga i zahtjeva za izmjenama Nacrta ove odluke nije bilo od prisutne javnosti na centralnoj javnoj raspravi, a takođe, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj nije dobio ni jedan dopis ni pisanom ni elektronskom poštom o eventualnim izmjenama, dopunama, sugestijama, preporukama isl. na Nacrta ove Odluke. Obzirom na to Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada upućen je SO na usvajanje.

 

Izvještaj sačinila:     

Dijana Grujić 

                                                                      Sekretar

                                                                                           Jasmin Ćorović


Skeniran dokument možete preuzeti ovdje...pdf