Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za prodaju sledećih osnovnih sredstava-motornih vozila :

Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Komisija za sprovođenje postupka

prodaje i davanja u zakup građevinskog zemljišta,

odnosno pokretnih i nepokretnih stvari

koje predstavljaju opštinsku imovinu

Br.01-1697/12

Bijelo Polje, 18.07.2012.godine

 

            Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09)  i člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  ("Sl. List Crne Gore", br. 44/10 ) objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA –MOTORNIH VOZILA

 

 

            Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za prodaju sledećih osnovnih sredstava-motornih vozila :

 

  1. LADA NIVA- reg.br.BP AP 701 , br.šasije XTA 21213021644971,godina proizvodnje -2002.

      Početna cijena 300,00

 

  1. ZASTAVA NIVA, reg.br.BP 230-03, br.šasije XTA 212130Y1506438,godina proizvodnje -2000.

      Početna cijena 250,00

 

  1. LADA NIVA- reg.br.BP AC 495 , br.šasije XTA 2121302161137,godina proizvodnje -2002

      Početna cijena 700,00

 

  1. LADA NIVA- reg.br.BP AS 211 , br.šasije XTA 21213630091 godina proizvodnje -2002

      Početna cijena 500,00

 

            Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 19.07.2012.godine  zaključno sa 27.07.2012.godine  do 11h, neposrednom predajom na arhivi Opštine Bijelo Polje.

            Ukoliko ponuđač daje ponude za više motornih vozila, dužan je da ih dostavi u posebnim kovertama sa naznakom registarskog broja vozila za koji daje ponudu.

            Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

            -Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

            -Za pravna lica naziv,sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

            -naznaku za koje motorno vozlo se podnosi prijava

            -dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-7016228-11

            -broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt

 

            Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene.

            Ukoliko izabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora uplaćeni depozit se ne vraća.

            Motorna vozila se prodaju u viđenom stanju, a izabrani kupac nema pravo na reklamaciju.

            Sve poreze snosi kupac.

            Ponuda ispod procijenjene cijene neće se razmatrati.

            Razgledanje vozila omogućiće se svakog radnog dana dok poziv traje u vremenu od 10-12h.

            Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

            Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje,ul.Slobode br.5..

            Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Dan’’

            Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 27.07.2012.godine u 12h,u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO POKRETNIH I NEPOKRETNIH STVARI KOJE PREDSTAVLJAJU OPŠTINSKU IMOVINU