Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 12/18) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i :

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za podsticajne mjere 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka i 2.5 Ublažavanje i smanjenje uticaja prirodnih hazarda (očuvanje broja grla komada stoke) iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018. godinu , ove dvije mjere se zatvaraju za tekuću godinu.

 

  1. Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 29.06.2018. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podsticaja definisanih mjerama 2.1 i 2.5 pomenutog Programa.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me.

 

 

                                                                                                               Sekretar:

                                                                                                               Jasmin Ćorović


Skeniran zaključak možete preuzeti ovdje...pdf