Odlukom o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupština opštine formira Komisija za izradu Statuta Opštine Bijelo Polje, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Statuta Opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Statuta Opštine Bijelo Polje i  isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Takođe, Komisija je organizovala stručnu javnu raspravu koja je održana dana 11.05.2018. godine.

Na javnu raspravu su pozvani građani, predstavnici nevladnih organizacija, mjesnih zajednica da daju svoj doprinos u cilju poboljšanja kvaliteta sadržine nacrta Statuta.

Tokom rasprave, predstavnica NVO „Udruženje za razvoj civilnog društva“ Mirsala Tomić je predložila sljedeće primjedbe i sugestije:

- brisati član 2 Statuta i koristiti rodno senzitivni jezik shodno Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Primjedba nije prihvaćena jer je je članom 18 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi predviđeno načelo rodne ravnopravnosti kao u  članu 2 Statuta.

- u  članu  55 u stavu 3 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka 5 koja glasi: „Savjet za razvoj i zaštitu loklane samouprave“. Primjedna nije prihvaćena jer je Zakonon o lokalnoj samoupravi ovaj Savjet preopoznao kao poseban Savjet, sa određenim ovlaščenima,  a neko ne kao posebno radno tijelo Skupštine.

- u članu 143 u stavu 1 biše se riječ “mogu“. Navedena primjedba je prihvaćena.

- potrebno je u narednom periodu omogućiti učešče predstavnika NVO u procesu izrade nacrta opštih akata, predvidjeti saradnju  kroz konsultovanje, učešće u radu radnih grupa  kroz organizovanje zajedničkih javnih rasprava, okruglih stolova, seminara i obezbjeđivanjem uslova za rad nevladinih organizacija. Primjedba je takođe prihvaćena,  jer je članom 144 Statuta predviđeno učešće NVO.

- član 145 briše se. Primjedba nije prihvaćena, jer je ovo obavezujuća norma i obaveza lokalne samouprave jeste da formira ovaj Savjet.

- u članu 146 riječi „jedanput godišnje“ mijenjaju se riječima dva puta godišnje“. Primjedba je prihvaćena.

- u članu 163 dodati novi stav 2 koji glasi: „Ukoliko Savjet ne održava redovne sjednice, predsjednik Skupštine može pokrenuti postupak razrješenja i formiranje novog Savjeta“. Primjedba je djelimično prihvaćena, ali pitanje rada Savjeta je definisano posebnom Odlukom, a ne Poslovnikom Skupštine.  

Dio konkretnih primjedbi i sugestija u cilju poboljšanja teksta predloga Statuta, Komisija za izradu nacrta  Statuta Opštine Bijelo Polje je uvažila i sačinila prečišćen tekst ovog dokumenta i dostavila predsjedniku Opštine radi utvrđivanja predloga Statuta.

 

KOMISIJA ZA IZRADU  POSLOVNIKA  SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE


Statut Opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ... pdf