Na osnovu člana 11 stav 4 i stav 7 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.011/18)  sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za 2018.godinu

 

Član 1

Shodno Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.011/18) utvrđena je  visina budžetskih sredstva u iznosu od 121.000,00€ koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada za 2018.godinu.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Opštine Bijelo Polje u određen je shodno čl.11 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Broj odbornika

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

21

4.641,24€

SNP

2

   607,89€

SDP

2

 607,9€

Bošnjačka stranka

2

  607,89€

SD

2

 607,89€

Nova srpska demokratija

2

 607,89€

Demokrate

2

607,89€

URA

2

607,89€

Pokret za promjene

1

395,61€

Grupa građana – demokratska narodna partija

1

395,61€

Ujedinjena Crna Gora

1

395,61€

UKUPNO:

38

10.083,33€

 

Član 4

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata br.05/1-3632 od 13.04.2018.godine.   

 

Član 5

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 28.06.2018.godine.

 

                                                                                                                            Sekretarka

Alida Nuhodžić


Skeniranu odluku možete preuzeti ovdje ... pdf