Javna rasprava je održana 9.08.2018. godine, sa početkom u 10h u maloj sali Centra za kulturu.

Moderator javne rasprave bio je Miloš Kljajević, rukovodilac Odjeljenja za kancelarije Opštine Bijelo Polje, koji je ujedno i član Radne grupe za izradu dokumenta. Kljajević je istakao napor Opštine Bijelo Polje da se poboljša i unaprijedi položaj osoba sa invaliditetom navodeći u prilog tome implementaciju Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za period 2017-2021. godina i Lokalni plan za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godina. Napomenuo je da su Saida Čikić, kao koordinatorka, Zoran Bošković, Nada Ćetković, Rasema Hekalo, Lidija Guberinić, Mirsad Dlakić i Miloš Kljajević, kao članovi, činili Radnu grupu za izradu ovog dokumenta.

    Prisutnima se obratila Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i koordinatorka Radne grupe. Istakla je da je opština Bijelo Polje prva uradila Lokalni plan akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti. Navela je da se dokument, kada je riječ o strateškom okviru koji je uzet u obzir prilikom izrade Akcionog plana, oslanja na Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jedankosti za period 2017-2021. godina, Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period 2018-2022. godina, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskrimiancije lica sa invaliditetom. Saida Čikić je posebno naglasila da je Nacrt dostavljen Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ( MLJMP ) na mišljenje, kada je riječ o aktivnostima čija je realizacija planirana u partnerstvu sa ministarstvom i da ministarstvo u tom pogledu nije imalo primjedbi. Takođe je pomenula i Model Zajednice opština Crne Gore koji je u dobrom dijelu bio od pomoći prilikom izrade Nacrta akcionog plana koji je predmet javne rasprave.

   Nada Ćetković, članica Radne grupe, prezentovala je Akcioni plan sa posebnim akcentom na sam pojam diskriminacije. Prisutne je upoznala sa procesom izrade dokumenta, ističući relevantne podatke koji su korišćeni u pogledu metodologije i analize stanja. Ona je u tom pogledu posebno istakla saradnju sa relevantnim ustanovama na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i saradnju sa organizacijama civilnog društva. Osvrćući se na viziju i misiju Akcionog plana, kao i na strateške dokumente na kojim se isti bazira, upoznala je prisutne sa deset oblasti koje su zastupljene u Nacrtu akcionog plana shodno Strategiji za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jedanokosti za period 2017-2021. godina. Izrazila je uvjerenje da će realizacija aktivnosti koje su planirane dokumentom dovesti do ravnopravnosti i jednakosti  lica sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

   Po riječima Mirsada Dlakića, sekretara Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac i člana Radne grupe, predrasude, negativni stavovi i mišljenja o osobama sa invaliditetom vode pravo u neizlječivu diskriminaciju. Mijenjanje istih dugotrajan je proces, u kome najznačajniju ulogu imaju osobe sa invaliditetom i dati dokument, mišljenje je Mirsada Dlakića. On je izrazio nadu da će odbornici Skupštine opštine prepoznati kvalitetne mjere i aktivnosti u Nacrtu akcionog plana, čija realizacija bi umanjila diskriminaciju, te da će na jednoj od narednih sjednica isti biti usvojen.

Prelazeći na diskusiju, Dragana Božović iz Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom, iznijela je dvije primjedbe kada je riječ o samom održavanju javne rasprave. Prva se odnosila na mjesto održavanja iste jer nije prilagođeno korisnicima invalidskih kolica, dok se druga ticala neobezbijeđenosti gestovnog prevodioca što onemogućava lica sa oštećenjem sluha da prisustvuju raspravi. Po njenim riječima u oba slučaja je učinjena diskriminacija. Božović je pitala prisutne da li je formiran Savjet za osobe sa invaliditetom i koliko broji članova. Takođe je iznijela primjedbu na prethodni sastav istog koji je okupljao samo doktore i medicinske sestre.

   Milka Stojanović, Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, pohvalila je uvodni dio Akcionog plana, kao i viziju i misiju istog. Analizirajući tabelarni prikaz, tj. planirane aktivnosti po oblastima, iznijela je primjedbe. Po njenim riječima aktivnosti dokumenta se svode uglavnom na usaglašavanje propisa, održavanje tribina, okruglih stolova i tome sl. bez konkretnijih mjera koje će doprinijeti rješavanju problema diskriminacije koja je prisutna i sa kojom se osobe sa invaliditetom susreću na svakom koraku. Imajući u vidu aktivnosti istog, Milka Stojanović nije vidjela potrebu da se dokument donosi na period 2018-2021. godina, već da to treba učiniti na kraći period odnosno ograničiti implementaciju istog na godinu dana i da u Akcionom planu treba unijeti konkretne mjere koje će riješiti problem osoba sa invaliditetom. Analizirajući oblast socijalne zaštite, po njenim riječima, osobama sa invaliditetom nije potrebno informisanje o njihovim pravima već precizne mjere. Polazeći od strožine kriterijuma za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, Milka Stojanović je kao primjer navela inicijativu sa lokalnog nivoa ka socijalno-ljekarskoj komisiji koja bi predstavljala konkretnu mjeru ovog Plana. Osvrćući se na oblast obrazovanja, ukazala je na problem neobezbijeđenosti udžbenika na Brajevom pismu i postojanje arhitektonskih barijera. Analizirajući oblast zdravstva, iznijela  je velike primjedbe kada je riječ o načinu pružanja zdravstvenih usluga. Pohvalila je aktivnost iz oblasti zdravstva koja se tiče prilagođavanja ambulanti u ruralnom području osobama sa invaliditetom.

   Odgovarajući na pitanja Dragane Božović, Saida Čikić je prihvatila primjedbe u pogledu pristupačnosti i mjesta održavanja javne rasprave. Čikić je objasnila da se održavanje iste pokušalo organizovati u restoran Centar, koji je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, ali u vremenu održavanja javne rasprave svi termini su bili zauzeti.  Napomenula je da rampa kod Centra za kulturu nije po strandardima, ali da je Opština upravo u procesu izrade Akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom. Kada je riječ o gestovnom prevodiocu kazala je da će njegovo prisustvo u narednom periodu biti praksa. Odgovarajući na pitanja koja se odnose na savjete, Saida Čikić je pojasnila da Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama postoji i da organizacije osoba sa invaliditeom ( OOSI ) imaju svog predstavnika u njemu. Po njenim riječima formiranje Savjeta za osobe sa invaliditetom slijedi. Kada je riječ o opštinskim projektima, Čikić je kazala da je određenom broju OOSI odobreni projekti, te da su imale i svog predstavnika u Komisiji.

   Odgovarajući na pitanja i primjedbe koje je iznijela Milka Stojanović, Saida Čikić je konstatovala da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predložilo na donošenje posebnog Akcionog plana u skladu sa Strategijom. Ona je takođe istakla da se mora imati u vidu da se mnoge aktivnosti nalaze u drugim Planovima te je iz tog razloga izostavljeno iz ovog dokumenta, kako ne bi došlo do preklapanja i ponavljanja istih. Nije se složila sa predlogom Milke Stojanović da se dokument ograniči na godinu dana. Po njenim riječima ukoliko se uspije realizacija istog za kraći vremenski period od planiranog, podnijeće se izvještaj Skupštini i tražiti donošenje novog Akcionog plana u ovoj oblasti.

Rasema Hekalo je naglasila da su svi svjesni datog problema smatrajući da su djeca i mladi sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama u tom pogledu i diskriminisaniji u odnosu na ona sa fizičkim i senzornim invaliditetom. Kao član Radne grupe, istakla je mišljenje da je ovaj Akcioni plan dobar. Po njenom mišljenju usaglašavanje propisa i kampanje su ključnie aktivnosti. Istakla je da su veoma važne i edukacije, kao i aktiviranje Savjeta za osobe sa invaliditetom, koji već dugo postoji, ali se ne sastaje.

   Zoran Bošković je rekao  da je na prvom sastanku predložio konkretnije mjere, ali da je dobio odgovor da one već postoje u drugim Lokalnim planovima akcije. Smatra da smo još na onom nivou gdje su potrebne tribine i kampanje, te da se mora voditi računa o realnosti planiranja i realizacije datih aktivnosti.

   Dragana Božović je predložila da se u Akcionom planu predvidi sankcija za nepoštovanje istog kako se ne bi desilo da ostane mrtvo slovo na papiru.

   Rasema Hekalo je napomenula da bi možda aktivnost Savjeta za osobe sa invaliditetom mogla da bude i praćenje Akcionih planova.

   Saida Čikić je, osvrćući se na iznesene komentare, navela da su sankcije zakonom regulisane za nepoštovanje Akcionog plana, te još jednom potvrdila da je usaglašavanje propisa bitno kao i određene kampanje, tribine koje mogu doprinijeti da se dopre do svijesti o važnosti pitanja diskriminacije.

   Nada Ćetković je prokomentarisala oblast privatnost i porodični odnosi, pozivajući se na Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji decidno zabranjuje miješanje u privatnost i porodični život lica sa invaliditetom. Istakla je da ne vidi način na koji Opština može kroz aktivnosti ovog Akcionog plana doprinijeti sklapanju braka i formiranju porodice lica sa invaliditetom, navodeći da primjećuje negodovanje što ovako važna oblast sadrži jednu aktivnost.

   Saida Čikić je kazala da će sve sugestije Radna grupa  razmotriti na narednom sastanku.

   ZAKLJUČAK: Na javnoj raspravi je dogovoreno da se svi predlozi, sugestije i komentari na dati tekst Nacrta lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, u narednih 15 dana, dostave u elektronskoj formi Kancelariji za osobe sa invaliditetom Opštine Bijelo Polje, te da Radna grupa razmotri iste.

 

                                                                                                                       Izvještaj sačinila

                                                                                                                         Nada Ćetković


Zapisnik sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti  za period 2018-2021. godine možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti  za period 2018-2021. godine možete preuzeti ovdje...pdf