“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 da je Hodžić Asadu iz Resnika, opština Bijelo Polje , donijeto rješenje broj: 20/4-5773/1-211/18 od 10.12.2018.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za objekat –farme koka nosilja, kapaciteta 5000 koka, na dijelu kat.parcele br. 661 KO Resnik , u naselju Resnik, opština Bijelo Polje. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o karakteristikama planiranog projekta i predmetne lokacije, važeće tehničke normative i standarde propisane za izgradnju i održavanje ove vrste objekata, da se ne očekuju negativni uticaji na segmente životne sredine. Pri realizaciji predmetnog projekta moraju se obavezno primijeniti mjere zaštite utvrđene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, i to:

  • da se tokom izvođenja radova spriječi rasipanje građevinskog materijala i otpada, odnosno nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na za to predviđenu lokaciju;
  • da sklopi Ugovor sa preduzećem koje ima dozvolu za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada koji će se pojaviti tokom procesa rada (mašinsko ulje, gorivo, otpad od iskopa i slično);
  • da u slučaju izlivanja ulja i goriva od mehanizacije u zemljište tokom izvođenja radova izvrši sanaciju, odnosno remedijaciju zagađene površine;
  • da se tokom izvođenja projekta pridržava mjera privremenog ograničenja utvrdjenog Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“, broj 28/11).
  • da realizuje sve mjere navedene u Dokumentaciji za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

Hodžić Asad je dužnan da, u roku od dvije godine od dana dostavljanja Rješenja da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu za objekat –farme koka nosilja, kapaciteta 5000 koka, na dijelu kat.parcele br. 661 KO Resnik , u naselju Resnik, opština Bijelo Polje, pribavi odobrenje za funkcionisanje objekta od strane nadležnog organa. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa."

 

 

            Ovlašćeno službeno lice                                                         SEKRETAR

                Danijela Lazarević                                                            Jasmin Ćorović