Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/09, 036/10, 014/13, 023/17) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 i ''Sl.list CG – opštinski propisi'' br.009/17'' ,018/17,014/18) objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

U zakup se daju slijedeće parcele:

 

  1. parcela br.1930 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 30,00m2 u ulici Mojkovačkoj, Bijelo Polje.

    Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   2,83€/m² -mjesečno

  1. parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 20,00m2 u Ulici Tomaša Žižića,(lokacija br.1a između Ulice slobode i prvog od tri postojeća objekta) u Bijelom Polju.

    Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,73€/m² -mjesečno

  1. parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 10,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

    Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,10€/m² -mjesečno

  1. parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 20,00m2 u Ulici Tomaša Žižića,lokacija br.2 (druga od tri postojeće kaskade od ulice slobode) u Bijelom Polju.

    Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,73€/m² -mjesečno

  1. parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 20,00m2 u Ulici Živka Žižića,(lokacija br.1 od ulice Tršove)u Bijelom Polju.

    Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,73€/m² -mjesečno

  1. parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 20,00m2 u Ulici Živka Žižića,(lokacija br.2 od ulice Tršove)u Bijelom Polju.

 Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,73€/m² -mjesečno

  1. parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 13,00m2 u Ulici Tomaša Žižića,(lokacija br.4 do česme ''13 jul''odnosno na trećoj postojećoj kaskadi) u Bijelom Polju.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   4,73€/m² -mjesečno

  1. parcela br.11117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 10,00m2 u Ulici Tršovoj u Bijelom Polju.

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   5,20€/m² -mjesečno

 

Zemljište se daje u zakup do 31.12.2019. godine.

 

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

          -najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

          -vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

 

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 28.12.2018.godine  zaključno sa 10.01.2019.godine  do 10h, neposrednom predajom u arhivi Opštine Bijelo Polje.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

          -Lične podatke  za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

          -Za pravna lica naziv, sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

          -naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

          -dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

          -dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

          -dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,''učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

          -broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.

          Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

          Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode br.5.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 10.01.2019.godine u 12h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

Br.01/7-6328

Bijelo Polje, 28.12.2018.godine

 

KOMISIJAZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE PREDSTAVLJA  OPŠTINSKU IMOVINU