Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Opštinom Bijelom Polje i Udruženjem za razvoj civilnog društva (URCD), organizuje javnu diskusiju, 28. maja (utorak) u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, u 10h, u cilju predstavljanja 6 modela odluka i akata predstavnicima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i građanima Bijelog Polja.

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva pripremio je 6 modela odluka i akata i to:

  • Model ,,Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova“;
  • Model ,,Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama“;
  • Model ,,Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model ,,Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade”;
  • Model ,,Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Anex Modela ,,Poslovnik o radu Skupštine Opštine“.

Cilj javne diskusije je dobijanje komentara i sugestija svih aktera u odnosu na rješenja sadržanim u modelima, mogućnostima njihovog prilagođavanja potrebama i kontekstu Opštine Bijelo Polje. Na osnovu dobijenih komentara i sugestija sa javne diskusije, radni tim CRNVO-a će u saradnji sa nadležnim sekretarijatom/ima prilagoditi modele potrebama ove opštine i pripremiti nacrte propisa, koji će biti ponuđeni na dalju proceduru.

Modeli su pripremljeni u okviru projekta ,,Moja zajednica-Snažna zajednica“ koji CRNVO realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave. Ciljevi ovog projekta su usmjereni na razvoj i demokratizaciju lokalnih samouprava, kao i na jačanje njihove saradnje sa nevladinim organizacijama i građanima.


AGENDA

JAVNA DISKUSIJA O MODELIMA ODLUKA I AKATA KOJI REGULIŠU UČEŠĆE GRAĐANA I NVO U DONOŠENJU ODLUKA I SARADNJU NVO I LOKALNIH SAMOUPRAVA

28.MAJ 2019.

OPŠTINA BIJELO POLJE, SALA SO

 

10.00h -10.45h 

Uvodna izlaganja:

  ◌ Saida Čikić - Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu u Opštini Bijelo Polje 

  ◌ Lidija Knežević - Koordinatorka programa Centra za razvoj nevladinih organizacija

  ◌ Miloš Marković - Saradnik na programu Centra za razvoj nevladinih organizacija

 

Moderatorka: Mirsala Tomić, Udruženje za razvoj civilnog društva

 

10.45h-12.30 h

Diskusija