OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo Vas da je Nosilac projekta, “HYDRO LJEŠTANICA” d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode br.78, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica” na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova kao i na sajtu www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 01.07.2019.godine.

 

Crna Gora
Vlada Crne Gore
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
Broj : 02-UPI-907/
Podgorica, 19.06.2019.godine
JJM

DIREKTOR

                                                                                               Nikola Medenica


Zahtjev o potrebi procjene uticaja za mHE Lještanica ... pdf