Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u 2019. godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 30/19 )  r a s p i s u j e  

J A V N I     K O N K U R S

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou 

      1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava u iznosu od 6.000,00 eura, organizacijama čiji se projekti odnose na borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

  1. Pravo učešća na Konkursu imaju organizacije koje realizuju projekte u oblasti borbe protiv korupcije, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Bijelom Polju.
  2. Organizacija može konkurisati sa jednim projektom. Organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Organizacija čiji je projekat podržan u dijelu, obavezna je dostaviti dokaz za iznos sredstava koji je obezbijedila iz drugih izvora.         
  3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou (u daljem tekstu: Komisija).
  4. Organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

 Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter pisarnice Opštine Bijelo Polje. Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou – Ne otvarati“ i adresira na Komisiju. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište organizacije.                       

     5.1. Obrazac prijave za učešće na Konkursu može se preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje. co. me.                 

     5.2. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilažu:

  - tri štampane i jedna elektronska verzija projekta na CD-u;

  - kopija rješenja o upisu u registar;

 - kopija osnivačkog akta i Statuta organizacije;

 - dokaz o realizovanom projektu iz oblasti borbe protiv korupcije;

- kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu;                      

- izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.                                   

   5.3. Projekat treba da sadrži :

  - naziv organizacije sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, oblast djelovanja organizacije, broj žiro-računa, PIB, potpis ovlašćenog lica ovjeren pečatom);

   - ime i prezime ovlašćenog lica za realizaciju projekta sa kontakt telefonom;

   - naziv projekta;

  - traženi iznos sredstava;

  - naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;

  - trajanje projekta;

  - opis povezanosti projekta sa javnim strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti antikorupcije, koje je donijela Opština;

 - kratak sadržaj projekta;

  - opis problema za čije rješavanje se predlaže projekat;

  - ciljeve projekta;

 - ciljne grupe;

 - očekivane rezultate;

 - detaljan opis aktivnosti projekta;

 - plan implementacije aktivnosti;

  - rok za realizaciju projekta;

  - način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;

  - iskustvo organizacije u prethodno realizovanim projektima;

  - ukupan budžet projekta, iznos sopstvenih sredstava (učešća), iznos opredijeljenih sredstava za koji se konkuriše, kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

   -naziv/ime partnera u realizaciji projekta.                              

 5.4. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, propisan je Obrazac za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik pisarnice, ovlašćeno lice iz organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

 5.5. Radi jednostavnijeg koncipiranja projekta, organizacije treba da koriste formu projekta objavljenu        na zvaničnom sajtu Opštine – www. bijelopolje co. me.

 5.6. Informacije o svim pitanjima od značaja za Konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 12-14 časova na telefon        068477 072       ( kontakt osoba Danijela Nedović).

 5.7. Komisija prispjele prijedloge projekata ocjenjuje (boduje) na osnovu kriterijuma:

  - organizacija ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju projekta;

  - ciljevi projekta su mjerljivi, realni i vremenski određeni;

  - jasno definisan način praćenja realizacije projekta;

  - budžet realno prikazan i usklađen sa aktivnostima;

  - administrativni troškovi (troškovi zarada, honorara i dnevnica) ne premašuju 30% ukupnog traženog iznosa.

  - održivost projekta; 

 5.8. Komisija će donijeti odluku o odbijanju projekta ukoliko utvrdi da:

  - projekat ne doprinosi rješavanju problema iz oblasti antikorupcije;

  - postoji očigledna nesrazmjera predloženog budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu; 

 5.9. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanja ugovora, praćenja realizacije projekta i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 4/17).                            

 

 

Broj:________

U Bijelom Polju,   07.08. 2019.god.              

                                                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE,

                                                                                          Saida Čikić    

 

 

 Skenirani dokument možete preuzeti ovdje ...pdf