Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Uprava javnih radova iz Podgorice, ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 35kV „Ribarevina – Cmiljača“, KO Majstorovina, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, na sajtu Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 12.09.2019.godine.“


 

                                                                                                             VD DIREKTORA

Nikola Medenica

 

 

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata za Dalekovod 35