Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje DTS 10/04 kV, 1x1000 kVa „Voljevac“ sa priključnim 10 kV vodom i njeno priključenje sa postojećeg DV 10 kV Gubavač, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, na sajtu Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 21.10.2019.godine.“

 

Broj: 02-UPI-1408/

Podgorica, 14.10.2019.godine

                                                                                          VD DIREKTORA

Nikola Medenica

 Zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene izrade elaborata za projekte za  koje se može zahtjevati izrada elaborata...pdf