Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2019. godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 30/19 )   r a s p i s u j e

 

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2019. godini

 

1. Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

Sredstva predviđena budžetom  Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

 • podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapredjenjem voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, realizacijom programa na ruralnom području koji doprinose turističkom razvoju grada, podstiču razvoj organske poljoprivredne proizvodnje i sl.)
 • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa  kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture,                             
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine.

         

2. Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2019. godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2019. godini, predviđeno je ukupno 10.000,oo eura.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, s tim što samo jedan plan može biti podržan.

Nezaposlena žena ili žena preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači u prijavi na Javni poziv.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od  30 % od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

        

3. Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2019. godini otvoren je 15 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

         

4. Prijava na Javni poziv se podnosi  Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

         

5. U zapečaćenoj koverti nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:

                - prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,

                - predlog biznis plana,

                - ovjerenu kopiju lične karte,

                - tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

               

U zapečaćenoj koverti, žene preduzetnice koje žele da unapređuju sopstveni biznis, prilažu:

                - prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,

                - predlog biznis plana,

                - ovjerenu kopiju lične karte,

                - tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u,

                - rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa,

                - potvrdu Poreske uprave  o urednom izmirivanju poreza i doprinosa, ne stariju od 30 dana.

 

6. Biznis plan treba da sadrži:

 1. Osnovne podatke:
 • Kratak opis biznis plana,
 • Ciljevi biznis plana.
 • Lokacija

2. Predračun investicionih ulaganja;

3. Sufinansiranje biznis plana

4. Plan rashoda poslovanja

5. Prateća dokumentacija.

 

 1.   Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:

                - nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,

                - biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,

                - ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je  obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,

                - kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,

                - koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,

                - obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje.

 

 1.     Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:

 

 1. Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana,
 2. Inovativni aspekt biznis plana,
 3. Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,
 4. Sufinansiranje biznis plana,
 5. Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,
 6. Održivost biznis ideje.

 

 1.   Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 4/17).

          

 1.   Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 12 – 14 časova u kancelariji za rodnu ravnopravnost u sportskoj hali u Nikoljcu ili na telefon 069 481 021 (kontakt osoba Almasa Rizvanović).

     

 

        Broj: 01/10-886

        U Bijelom Polju, 06. 11.  2019.

                                                                                Predsjednica Komisije,

                                                                                   Nemša Omerhodžić


Skeniran javni poziv možete preuzeti ovdje ... pdf

Obrasce možete preuzeti ovdje...docx