Shodno odredbama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova  (“Sl. list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 34/11), predsjednik Opštine je  zaključkom broj 01-809/1 od 25. 10. 2019. godine utvrdio Nacrt odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama i isti stavio na javnu raspravu počev od 31. 10.  do  19. 11. 2019. godine.

U periodu javne rasprave, koju je sproveo Sekretarijat za lokalnu samoupravu, sugestije na Nacrt odluke je u pisanoj formi dostavila NVO Omladinski informativni centar, koja je predložila da se u Odluku uvrsti određenje da “lica koja su zaposlena u organima lokalne samouprave i državne uprave ne mogu biti članovi timova i komisija ispred NVO”.   Takve odredbe, slične formulacije, su se  nalazile i u Nacrtu odluke, te se  nalaze i u Predlogu odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama (član 6 stav 2 tačka 3).

        Na centralnoj javnoj raspravi, održanoj u sali  Skupštine opštine, 19. 11. 2019. godine, nije bilo primjedbi i sugestija na Nacrt odluke.

 

Sekretarijat za lokalnu samoupravu