Opština  Bijelo  Polje

Sekretarijat  za  preduzetnišo  i  ekonomski  razvoj

OBJAVLJUJE

JAVNI  POZIV

za 

nabavku rasnih steonih junica

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u skladu sa Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2020. godine – mjera br. 16, - Nabavka rasnih steonih junica , objavljuje Javni poziv za dodjelu 20 rasnih steonih junica simentalske rase, kao podršku razvoju stočarstva na području opštine. Ova podrška finansiraće se iz Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu. Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu podršku iznosi 40.000,00 €. U realizaciji ove podsticajne mjere učestvuje Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u saradnji sa Sekretarijatom za finansije. Sastavni dio ovog Javnog poziva su  Kriterijumi (opšti za prijavljivanje na Javni poziv i Kriterijumi za rangiranje i način bodovanja) koji služe za izradu rang liste korisnika ove podsticajne mjere, kao i detaljno pojašnjen način realizacije podsticajne mjere.

Prijem zahtjeva za dodjelu rasnih steonih junica vršiće se od 01.07. do 31.07.2020. godine.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje.

Više informacija možete dobiti u Sektoru za poljoprivredu i vodoprivredu, kancelarije br. 17, sportski centar – Nikoljac, ili putem telefona br. 067-276-038

 

 OPŠTI   KRITERIJUMI

Koji sektori poljoprivrede se podržavaju Javnim pozivom

 • Ko mogu biti podnosici zahtjeva:
 • Podnosioci zahtjeva mogu biti mladi bračni parovi – poljoprivrednici (do 40. godina starosti), koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo pri MPRR, žive na 700 m nadmorske visine i više, posjeduju minimum jedno a najviše tri muzna grla, posjeduju adekvatne uslove za bavljenje govedarstvom, imaju prebivalište na teritoriji bjelopoljske opštine, koji su uz to ili neko od članova njihove kućne zajednice, su vlasnici poljoprivrednog zemljišta, ili koriste zemljište pod zakupom, koje ne može biti površine ispod 1,00 ha.
 • Korisnici mjere br.4 – Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2012. godine, kojima je dodijeljeno rasno steono grlo, ne mogu biti podnosioci zahtjeva, nemaju pravo za ostvarivanje ove mjere.                                                                                           
 • Dokumenti potrebni za prijavljivanje:
 • Zahtjev ( popunjen obrazac )
 • Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od MPRR
 • Listing nadležne veterinarske ustanove o posjedovanju stočnog fonda za oba supružnika
 • Kopija lične karte (za podnosioca zahtjeva )
 • Uvjerenje o mjestu boravka za oba supružnika
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete
 • Dokaz o vlasništvu zemljišta - Posjedovni list ili Ugovor o zakupu zemljišta (original ili ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici
 • Uvjerenje od Uprave javnih prihoda Opštine B.Polje da podnosilac zahtjeva nema dospjelih, neizmirenih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda
 • Uvjerenje ZZZ o evidenciji nezaposlenih lica za oba supružnika
 • Listing fonda PIO za oba supružnika

Obrasci Zahtjeva mogu se dobiti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje

Koliki je iznos podrške

 • Bračnom paru dodjeljuje se jedna rasna steona junica simentalske rase
 • Korisnik ove mjere će biti u obavezi da u roku od 4 godine vrati rasnu junicu Opštini, a koju će Opština dodjeljivati narednim korisnicima

 

KRITRIJUMI   RANGIRANJA  I   NAČIN  BODOVANJA

 1)Kriterijumi rangiranja:

 • Broj rođene djece
 • Status zaposlenosti (zaposleno/nezaposleno lice)
 • Broj muznih grla u posjedu

2)Način  bodovanja:

 1. Broj rođene djece
 • Za 1 dijete - 5 bodova
 • Za 2 djece – 10 bodova
 • Za troje i više djece -15 bodova
 • Za mladi bračni par bez djece, a čiji brak nije duži od 2 godine – 5 godina
 1. Status zaposlenosti
 • Nezaposlen 1 supružnik – 5 bodova
 • Nezaposlena oba supružnika – 10 bodova
 • Registrovan poljoprivredni proizvođač koji je u potpunosti izmirio obaveze prema PIO i fondu zdravstva - 1 supružnik – 10 bodova
 • Registrovan poljoprivredni proizvođač koji je u potpunosti izmirio obaveze prema PIO i fondu zdravstva - oba supružnika – 15 bodova
 1. Broj muznih grla u posjedu
 • U posjedu 1 muzno grlo – 10 bodova,
 • u posjedu 2 muzna grla – 6 bodova,
 • u posjedu 3 muzna grla – 3 boda

 

 NAČIN    RJEŠAVANJA  PO   ZAHTJEVIMA

1)  Šta sve podnosioci zahtjeva treba da urade:

 Korak 1-Pripremiti sva dokumenta potrebna za prijavljivanje

 • Podnosilac zahtjeva je u obavezi da popuni zahtjev za dodjelu rasne steone junice i uz zahtjev priloži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena kao prilog zahtjevu
 • Obrazac zahtjeva za prijavu biće dostupan na Građanskom birou opštine Bijelo Polje
 • Sve informacije vezano za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u kancelarijama Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu br. br.17 – Sportski centar u Nikoljcu, ili putem telefona 067-276-038

Korak 2-Gdje se predaju popunjeni zahtjevi

 • Zahtjev se predaje na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje
 • Zahtjev prima Građanski biro, prosleđuje ga opštinskoj Arhivi, gdje se zahtjev evidentira i dobija svoj registarski broj
 • Nakon prijema i evidentiranja, zahtjev i sva prateća dokumenta Arhiva prosleđuje Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj – Sektoru za poljoprivredu i vodoprivredu
 • Nakon prijema, zahtjev i sva prateća dokumenta Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj zadržava i službeno rješava

2) Službeni način rješavanja po zahtjevima                         

 • Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj rješenjem formira Komisiju za realizaciju ove mjere (u daljem tekstu - Komisija
 • Komisija prihvata zahtjeve, obrađuje ih prema redoslijedu prijema, provjerava jesu li zahtjevi pristigli blagovremeno, da li su kompletni, nakon čega slijedi provjera prihvatljivosti – ispunjavanja osnovnih uslova predviđenih ovim Javnim pozivom. Ukoliko zahtjev nije kompletan, Komisija će zatražiti da se dostave dokumenta koja nedostaju u roku od 3 dana, od dana prijema obavještenja
 • Komisija ažurira zahtjeve i prateću dokumentaciju
 • Komisija vrši bodovanje I sačinjava Rang listu korisnika ove mjere i objavljuje je na oglasnoj tabli i sajtu Opštine                                                                                                     
 • Komisija sačinjava konačnu Rang  listu, nakon  isteka vremena određenog  za prigovor na Rang  listu
 • Lokalna samouprava, preko nadležnog organa, raspisuje Tender za nabavku 20 rasnih steonih junica simentalske rase i tenderski odabranog dobavljača, kroz zakonsku proceduru, obavezuje za nabavku rasnih steonih junica
 • Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski  razvoj sačinjava Ugovor  o dodjeli rasne steone junice, koji sadrži detaljna objašnjenja o svim pravima i obavezama (u daljem tekstu  - Ugovor)

 3) Potpisivanje ugovora

 • Ako su svi predhodni koraci uspješno završeni, u skladu sa ovim Javnim pozivom i Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2020. godine, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će u ime Opštine sa korisnicima ove podsicajne mjere zaključiti Ugovor o dodjeli rasne steone junice (koji sadrži detaljna objašnjenja o svim pravima i obavezama), na osnovu kojeg korisnik stiče pravo da preuzme rasnu steonu junicu
 • Trajanje ugovora završava se kad Komisija za rangiranje obilaskom terena evidentira da je potpisnik ugovora- korisnik podsticajne mjere, izvršio sve obaveze na način kako je predviđeno ugovorom.
 • Potpisnik ugovora, korisnik podsticajne mjere, obavezuje se da ispoštovati sva prava i obaveze određene ugovorom.

Korak 5-Na koji način preuzeti rasnu steonu junicu

 • Nakon potpisivanja ugovora Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj organizuje dodjelu rasne steone junice
 • Način i vrijeme preuzimanja rasne steone junice odrediće Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i o tome obavijestiti potpisnike ugovora
 • Potpisnici ugovora su dužni da rasnu steonu junicu preuzmu na način i u vrijeme koji im odredi Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Korak 6-Šta uraditi poslije preuzimanja rasne steone junice

 • Potpisnici ugovora koji preuzmu rasnu steonu junicu, na način i u vremenu koji im odredi Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, su dužni da u vremenskom periodu, predviđenom ugovorom, ispoštuju sve obaveze predviđene ugovorom
 • Nakon toga Komisija će povremenim obilaskom terena evidentirati da se potpisnik ugovora pridržava svih obaveza predviđenih ugovorom. U slučaju da korisnik podsticajne mjere ne dozvoli ili spriječi kontrolu na terenu ili da na bilo koji drugi način utiče na rad kontrolora (Komisija), Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj  će preduzeti mjere, shodne potpisanom ugovoru. Nakon svakog obilaska terena Komisija sačinjava zapisnikj i daje ga na uvid sekretaru Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Korak 7-Obaveza čuvanja rasne steone junice nakon preuzimanja

 • Nakon dodjele i preuzimanja rasne steone junice korisnik je dužan da čuva / održava rasnu steonu junicu u predviđenoj namjeni i duhu dobre poljoprivredne prakse. Ovo znači da korisnici ove mjere moraju održavati rasnu steonu junicu u dobrom stanju i upotrebljavati sve mjere dobre poljoprivredne prakse koje su im dostupne.
 • Ako terenski kontrolori (Komisija) utvrde da se rasna steona junica ne održava u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će preduzeti mjere, shodne potpisanom ugovoru.
 • Ovaj Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Opštine, a otvoren je za prijem zahtjeva od 07.do_31.07. 2020. godine.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli rasne steone junice  će se vršiti nakon završetka ovog Poziva tj. nakon obrade svih pristiglih  zahtjeva i rješavanja po istim, na način predviđen ovim Javnim pozivom, a skladu sa Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede („Sl.list CG – opštinski propisi“  br. 17/20 ).

Dodatne  informacije možete dobiti na slijedećim adresama:

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Adresa : Sportski centar Nikoljac – kancelarija br. 17

Tel: 067-276-038


SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

SEKTOR  ZA  POLJOPRIVREDU  I  VODOPRIVREDU