Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K br. 2

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava, mjera 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta i mjera 1.3. Razvoj seoske infrastrukture, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu, se zatvaraju za tekuću godinu.

Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 22.07.2020. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podsticaja definisanog mjerom 2.4 Zaštita i unapređenje životne sredine i biodiverziteta i mjerom 1.3. Razvoj seoske infrastrukture, Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me

 

                                                                                                Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj

Jasmin Ćorović


Skenirani dokument zaključka...pdf