Na osnovu člana 2 stav 2 tačka 12 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i:

 

Z A K LJ U Č A K br. 3

 

  1. Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za 2020. godinu prekida se dalja realizacija mjere 6 Ublažavanje i smanjenje uticaja prirodnih hazarda (očuvanje broja grla/komada stoke) Održivog gazdovanja prirodnim resursima iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu, („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) i zatvara se za tekuću godinu.

 

  1. Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 28.08.2020. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podsticaja definisanog mjerom 6 Ublažavanje i smanjenje uticaja prirodnih hazarda (očuvanje broja grla/komada stoke)  Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu i zahtjevi podneseni nakon 28.08.2020. biće odbijeni.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine bijelopolje.co.me.

 

 

                                                                                                Sekretar

Jasmin Ćorović