Na osnovu člana 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 003/20) i Odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu (‘’Sl.list CG’’-opštinski propisi br.038/20),  sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim

subjektima za 2020.godinu

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se visina budžetskih sredstava za redovan rad ženskih organizacija u političkim subjektima  za 2020.godinu.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima  određen je shodno čl.14 stav 2 i 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesčno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec na podračune ženskih organizacija.

Član 3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesčnom nivou raspoređivati ženskim organizacijama u političkim subjektima određena je na osnovu čl.14 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

 

Naziv partije

Godišnji iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

611,11

50,93

SNP

1.833,34

152,78

SDP

1.833,34

152,78

Bošnjačka stranka

611,11

50,93

Socijaldemokratska partija

611,11

50,93

Građanski pokret ‘’URA’’

916,66

76,39

Nova srpska demokratija

611,11

50,93

Demokratska Crna Gora

916,66

76,39

Pokret za promjene

611,11

50,93

Ujedinjena Crna Gora

1.833,34

152,78

Grupa građana  - demokratska narodna partija

611,11

50,93

UKUPNO:

11.000,00

916,67

 

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                  Sekretarka

Alida Nuhodžić


Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu...pdf