Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/10, 35/13 i 33/14), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2021.godinu, br. 01-018/20-1053 od 20.11.2020.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje:

                                         

  PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2021.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

 

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2021.godinu.

Javna rasprava o Nacrtu programa će trajati 15 (petnaest) dana i to od 20.11.2020.do 04.12.2020.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti putem e-mail-a urbanizam©bijelopolje.co.me ili direktno na arhivu Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode, zaključno sa  04.12.2020.godine.

Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da javnu prezentaciju o Nacrtu Programa uređenja prostora za 2021.godinu nije moguće održati.

Nacrt Programa dostupan je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Nacrt programa uređenja prostora za 2021.godinu...pdf

Zaključak o utvrđivanju nacrta...pdf