Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

DEVETNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 25. 12. 2020. godine, (petak)  sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                            Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.