Na osnovu člana 16 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl.list CG – opštinski propisi br. 36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika iz reda građana i člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike iz reda zaposlenih u lokalnim medijima

Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, zaposleni u organima lokalne uprave,  zaposleni u javnim službama,  zaposleni u lokalnim medijima i nevladine organizacije koje imaju sjedište na području Opštine.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata. Za člana Etičke komisije lice može biti izabrano najviše dva puta uzastopno.

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje radom i ponašenjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, ima prebivalište na teritoriji Opštine.

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera; funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi presjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner); pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Ovlašćeni predlagač uz predlog obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga. Ovlašćeni predlagač uz predlog dostavlja: potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu člana 13 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike; dokaz o prebivalištu kandidata, dokaz o radnom odnosu kandidata za lica iz člana 11 stav 1 tačka 2 do 4 Odluke, odnosno dokaz o članstvu kandidata za lica iz člana 11 stav 1 tačka  5 Odluke; izjavu kandidata da prihvata  kandidaturu.

Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

Broj: 02-016/21-327

Bijelo Polje, 18.01.2021. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA