SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

OPŠTINE BIJELO POLJE

O B J A V LJ U J E

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

U RADNU GRUPU ZA IZRADU

NACRTA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNO STANOVANJE

 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnu grupu: 1 (jedan)

Uslovi za nevladinu organizaciju koja predlaže kandidata za predstavnika:

-da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove odluke;

-da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa aktom koji priprema radna grupa;

-da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, realizovala projekat, izradila dokument, organizovala skup ili sprovela istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (potvrda o predaji bilansa stanja i uspjeha ili broj iskaza, ukoliko je prijava predata u elektoronskoj formi);

-da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica ili državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika.

Uslovi koje predloženi kandidat treba da ispunjava:

-da ima prebivalište na teritoriji opštine;

-da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, učestvovao u realizaciji projekta, izradi dokumenta ili sproveo istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti;

-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni i lokalni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog za kandidata za predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi:

-fotokopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa;

-fotokopija Statuta nevladine organizacije;

-izjava potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđena pečatom nevladine organizacije da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, nevladina organizacija realizovala projekat, izradila dokument, organizovala skup ili sprovela istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti, uz odgovorajuće dokaze;

-potvrda o predaji bilansa stanja ili bilansa uspjeha za prethodnu  godinu nadležnom poreskom organu;

-izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica ili državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika;

-fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata za predstavnika nevladine organizacije;

-biografij kandidata za predstavnika nevladine organizacije;

-izjava potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđena pečatom nevladine organizacije da je kandidat za predstavnika nevladine organizacije u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, učestvovao u realizaciji projekta, izradi dokumenta ili sproveo istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti;

-izjava kandidata za predstavnika nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni i lokalni službenik, odnosno namještenik;

-izjava kandidata za predstavnika nevladine organizacije o prihvatanju predloga nevladine organizacije za članstvo u radnoj grupi.

 

Predlog kandidata za predstavnika nevladine organizacije dostavlja se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu u roku od 8 dana od dana objavljivanja  Javnog poziva.

 

 

                            VD SEKRETARKE,

Dina Mustajbašić


 

Javni poziv za predlaganje kandidata za predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje...pdf

Obrazac-predlog kandidata za predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje...pdf